Yxneyavtalen: Det handler om prinsipper

Er allemannsretten — slik den er definert i Friluftsloven — en individuell rett, eller er dette en rettighet kommune og stat har rett til å forhandle bort?
Er det riktig å inngå avtaler hvor det betales for dispensasjoner fra plan- og bygningsloven?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Yxneyavtalen har etter hvert fått bred omtale også utenfor Sandefjord. Mens debatten i Sandefjord – naturlig nok – i stor grad har handlet om fordeler og ulemper for dagens og potensielle nye brukere av strender og turområder, tar friluftsorganisasjonene og riksmedia i større grad opp de prinsippielle sidene ved avtalen.

I innlegg i Sandefjords blad peker Sandefjord Venstres Tor Homleid på dette forholdet – og at motstanden mot avtalen lokalt også er basert på usikkerhet om hvilke konsekvenser Yxneyavtalen kan få for behandlingen av andre saker i strandsonen. Les hele innlegget i Sandefjords blad

Harald Tronvik er generalsekretær i Friluftorganisasjonenes Fellesråd (FRIFO). FRIFO er paraplyorganisasjon for alle de store friluftsorganisasjonene i Norge (bl.a Turistfoeningen, Jeger & Fisk, Røde Kors, 4H og speiderbevegelsen). Under tittelen “Hvem rår i strandsonen?” skriver han at FRIFO er stygt redd for at flere kommuner, til tross for en restriktiv strandonepolitikk, ikke greier å stå imot kapitalsterke grunneiere eller investorer. Et godt eksempel på dette er Yxneyavtalen….”

Tronvik skriver videre (om Yxneyavtalen) at “Avtalen omfatter også adgang til å skjerme eiendommen mot allmenheten med gjerder, porter og bommer. Her er vi farlig nær det vi kan kalle en ‘offentlig form for korrupsjon’, ved at man er villig til å ta imot betaling, for så å gi dispensasjon fra plan- og bygningslovens og friluftslovens bestemmelser”.

Harald Tronviks innlegg i Dagsavisen 17. juni 2008

Harald Tronviks betenkninger om hvordan avtalen kan oppfattes er ikke nye. Da SVs Frode Anmarkrud i Formannskapets debatt om Yxneyavtalen i august 2007 utalte dette av noen oppfattes som på grensen til forsøk på korrupsjon, rykket en rekke formannskapsmedlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet (Morten Istre (Ap), Vidar Andersen (Frp), Ellen Gran (H), Anne Marie Gustavsen (Ap), Bjørn Ole Gleditsch (H) og Terje Pedersen (KrF)) med påstander om at bruken av ordet korrupsjon ville bidra til politikerforakt. (Se oppslag i Sandefjords blad.)

BjørkeskogYxney
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**