Budsjettparodi i formannskapet

Venstre var det eneste partiet som la fram et helhetlig budsjettforslag. FrP og H la fram en halv side tekst uten tall, og Ap hadde glemt forslaget hjemme og støttet rådmannens forslag uten endringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Det er utrolig at samarbeidspartiene ikke klarer å legge fram et budsjettforslag med tall i formannskapet. De har ordfører fra H og varaordfører fra FrP på heltid, og burde ha de beste forutsetninger for å legge fram et saldert budsjettforslag. Det er udemokratisk og useriøst at posisjonen ikke har et reelt budsjettforslag de kan sende ut på høring. At kommunens største parti Ap ikke har et eneste tilleggsforslag til rådmannens innstilling, gjør at det hele må betegnes som en ren budsjettparodi. Det er formannskapets oppgave å legge fram et budsjettforslag til høring før den endelige budsjettbehandlingen i kommunestyret, sier en opprørt gruppeleder Inge Solli (V).

Fylkesvaraordfører Inge Solli (V)

Fylkesvaraordfører Inge Solli (V)

Budsjettforslag i kommunestyret
KrF, SV og Sp er ikke representert i formannskapet, og hadde derfor ikke mulighet for å legge fram sine forslag til handlingsplan og budsjett for perioden 2009-2012.
Inge Solli ba om at alle partrier må offentliggjøre sine budsjettforslag i god tid før kommunestyrets behandling, og ordfører Mette Tønder (H) ville oppfordre partiene til å gjøre dette.
Venstre leverte et saldert budsjett der det ble foreslått en del tiltak i tillegg til det som ligger i rådmannens forslag. Finansiering av tiltakene er spesifisert i Venstres forslag. Noen tilleggsforslag fra Venstres budsjettforslag kan du se nedenfor.

Nitelva
Det arbeides med en tiltaksanalyse for Nitelva, som omfatter alle kommunene som sogner til vassdraget. I denne utredningen skal det vurderes om Nittedal bør bli medeier i RA2, og hvilke andre strategier og tiltak som må til for å få en vesentlig renere elv. Vannkvaliteten skal forbedres slik at vi kan bade i Nitelva helt ned til Åros.
Det avsettes 10 mill kr pr år i perioden innen VAR-området til å finansiere tiltak for å bedre vannkvaliteten. Tiltakene finansieres gjennom de kommunale avgiftene.
Det etableres en elvesti langs Nitelva, i første omgang mellom Slattum og Åros bro. Det avsettes 0,5 mill kr i 2009 til å planlegge og starte opp arbeidet med elvesti langs Nitelva.

Kommunedelplan sentrum
Det er vedtatt å utarbeide en kommunedelplan for sentrum av Nittedal. Dette krever kompetanse og ressurser i kommunens administrasjon, og det tilføres 0,5 mill kr til kommunedelplanen for sentrum i 2009, deretter 0,7 mill kr de resterende årene i handlingsplanen. Det skal gjennomføres en arkitektkonkurranse for sentrum av Nittedal (Rotnes Sør). Det tilføres 0,8 mill kr for å gjennomføre arkitektkonkurransen i 2009.
Det vil være behov for eksterne utredninger i arbeidet med kommunedelplanen for sentrum. Omfang og kostnader for dette er ikke avklart, men det er aktuelt å benytte midler fra disposisjonsfondet for å finansiere dette.

Kompetanseløft for lærere
Det skal gjennomføres et kompetanseløft for lærere. Det tilføres 2 mill kr i økt ramme i 2009 og påfølgende år i handlingsplanperioden for å gjennomføre kompetanseløft for lærere.
Det tilføres 2 mill kr i økt ramme innen skole i 2009 og påfølgende år i handlingsplanperioden for å ta høyde for økt elevtall, prisstigning og tilpasset opplæring. Det legges fram en sak som beskriver et utviklingsprosjekt for å oppnå en best mulig tilpasset opplæring. Formålet er å kartlegge hvilke faktorer som er viktigst for en god tilpasset opplæring, f.eks. økt lærertetthet, bedre læremidler, mer kompetanse til lærerne eller andre faktorer.

Hagen-saken
Nittedal kommune må sikre at følgeskadene av Hagen-saken reduseres mest mulig. Det må vurderes hvilke avbøtende tiltak som må gjennomføres ved Hagen skole og Hakadal ungdomsskole. Det er også aktuelt å bidra til å dekke kostnader som er påført de berørte i saken. Det tilføres 1 mill kr i 2009 for å dekke avbøtende tiltak i etterkant av overgrepssaken ved Hagen skole og Hakadal ungdomsskole.

Legevakt, støttekontakter og avlastere
Nittedal legevakt skal opprettholdes med legetjenester på dagens nivå. Det tilføres 0,8 mill kr i 2009 og tilsvarende i resten av handlingsplanperioden for å finansiere dette.
Godtgjøring til støttekontakter og private avlastere settes til kr 123,- pr time og godtgjøring 16 timer i døgnet. Det avsettes et tillegg på 1,65 mill kr pr år fra og med 2009.

Kulturhus og idrettshall
Det skal bygges kulturhus og bibliotek i sentrum av Nittedal. Det er en målsetning å bygge kulturhuset slik at det kan tas i bruk i løpet av 2012. Kommunen skal bidra økonomisk sammen med frivillige og næringslivet.
Det avsettes 0,8 mill kr i 2009 til planlegging av kulturhuset og regulering av kulturhustomta.
Det avsettes 15 mill kr i 2009 til investeringsformål for å realisere kulturhus og bibliotek, deretter 5 mill kr pr år i handlingsplan-perioden.
I løpet av 2009 utredes bygging av idrettshall i Rotnes Sør-området, og det avsettes 0,2 mill kr til dette i 2009.

Kultur og kirke
Tiltaket om kunstnerisk leder for Hakadal skolekorps gjennomføres, og det avsettes 0,085 mill kr til dette i 2009 og påfølgende år i handlingsplanperioden.
Rammen til GIF Storby økes fra 0,15 mill til 0,27 mill, og det avsettes 0,12 mill kr til dette i 2009 og påfølgende år i handlingsplanperioden.
Lønnsindeksregulering av støtte til Nittedal Frivillighetssentral gjennomføres, og det avsettes 0,12 mill kr til dette i 2009 og påfølgende år i handlingsplanperioden.
Årlig bistand til Nittedal kirkestue mot kommunal bruk av lokalene gjennomføres, og det avsettes 0,15 mill kr til dette i 2009 og påfølgende år i handlingsplanperioden.
Kulturlivet trenger midlertidige lokaler inntil det planlagte kulturhuset er på plass. Som et avbøtende tiltak gjennomføres utbedringer av scene og sal i Samfunnssalen ved Nittedal ungdomsskole. Det avsettes 1,2 mill kr til dette som investering i 2009.

Godtgjørelse politikere
Arbeidsvilkårene for de politiske partiene er endret betydelig som følge av at posisjonen har både ordfører og varaordfører på heltid samtidig som de øvrige partiene har uendrede arbeidsvikår. Rådmannen bes legge fram en sak med et revidert regelverk for godtgjørelse av politikere der alle partier i kommunestyret får tilskudd som gjør det mulig å frikjøpe sine politikere. Med bakgrunn i dagens godtgjøringsreglement avvikler vi vervet som varaordfører fra 01.01.2010, og får med dette en kostnadsreduksjon på 0,6 mill kr fra 2010 og resten av handlingsplanperioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**