NAV

Frogn Venstre har store forventninger til NAV-kontoret. Vi forventer at de kommunale og statlige tjenestene som slås sammen skal fungere som en enhet. Vi forventer at det nye kontoret skal lykkes med å gi et bedre liv til mange som faller utenfor. Som det heter i avtalen handler det om flere i arbeid og aktivitet og færre på passiviserende stønad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre mener avtalen enda ikke er god nok for at våre forventninger skal innfris. Det handler om mål som ikke er konkrete og krevende nok. Det handler også om rammer for de politiske føringene som oppfordrer oss som politikere til å konsentrere seg om de tidligere kommunale oppgavene, og å overlate målsettingen på det statlige området til staten.

Det som står om lokale mål i avsnitt 2 er et riktig verdigrunnlag. Det er viktig å behandle folk med respekt og sørge for medvirkning. Det kan være fint med en fast kontaktperson. Kontoret må utvikle kompetanse og en felles kultur. Men – det skulle jo bare mangle! Dette er jo verdier vi forventer at enhver velferdstjeneste streber etter, eller enhver virksomhet som driver med service på et eller annet område.

Hvor er de strategiske målene som er krevende å jobbe med, og der resultatet er målbart – altså der vi kan vite om kontoret har nådd målet eller ikke? Hvor pekes det på de prioriterte utfordringene vi har her i Frogn som dette kontoret skal løse bedre enn den gamle modellen? Hvor er antallet eller prosenten brukere som skal over fra stønad til arbeid? Hvor tallfestes reduksjonen i for tidlig avgang fra arbeidslivet som vi skal oppnå i Frogn?

Vi skjønner det kan være bekvemt å ikke stikke hodet fram med krevende, tallfestede mål. Men vi i Venstre tror at det er slike mål som må til for å skape engasjement og resultater. Slike strategiske føringer må inn i avtalen. Det er en oppgave for Rådmannen og NAV Akershus å formulere disse i lys av kommuneplanen, Rådmannens situasjonsforståelse og føringer fra NAV.

I avsnitt 6 står det om hvordan mål- og resultatkrav skal utvikles og følges opp i det videre arbeidet. Her heter det at: “Lokale mål- og resultatkrav innenfor det kommunale ansvarsområde fastsettes ved den årlige behandlingen av kommunens handlingsprogram. Mål og resultatkrav innenfor det statlige ansvarsområde fastsettes gjennom det årlige mål og disponeringsbrevet.”

Venstre leser dette slik at det ikke er vilje til å gi slipp på den gamle ansvarsfordelingen. Lokale mål fastsettes av kommunen for sitt område og av staten for sitt. Hva slags styringsmodell er dette? Hva slags holdning til å se problemene i sammenheng og tenke helhetlig om brukerne er dette? Skal vi som politikere fortsatt begrense oss til å definere sosialpolitiske mål, og la staten definere arbeids- og velferdspolitiske mål, og så satse på at den stakkars NAV-lederen får det til å henge sammen på en eller annen måte?

Her må det etableres en modell der begge eiere forplikter seg til å tenke sammen på helheten. Politikerne i Frogn må kunne ha ambisjoner for hele kontorets ansvarsområde. Staten kan heller ikke se på dette adskilt. Venstre vet ikke hvordan dette skal gjøres i praksis. Skal det være en felles styringsgruppe med politisk deltakelse? Skal det utarbeides felles årlige måldokumenter der stat og kommune må være enige? Dette må rådmannen og NAV Akershus komme med en løsning på.

Helst ville Venstre hatt denne saken tilbake til politisk behandling en gang til før avtalen ble inngått. Vi opplever det som en tvangssituasjon at det ikke er flere politiske møter før kontoret skal åpnes. Vi er ikke komfortable med at kommunestyret skal delegere til rådmannen å legge reelle politiske og strategiske føringer til grunn for etableringen av dette kontoret. Venstre ønsker allikevel ikke å trenere prosessen, så vi vil fremme alternativ 2, med følgende underpunkter.

1. Det må fastsettes konkrete og krevende lokale strategiske mål som innebærer tallfestede forbedringer i prioriterte brukergruppers situasjon.
2. Det må utarbeides en modell for utvikling og oppfølging av resultatkrav og mål som er slik at både politiske myndigheter i Frogn og overordnet enhet i NAV forholder seg i fellesskap til kontorets samlede arbeidsfelt, slik at styringsstrukturen ikke blir et hinder for et helhetlig syn på brukernes behov.
3. Avtalen fremmes til ny politisk behandling etter at kontoret er etablert. Kommunen må forbeholde seg retten til å reforhandle avtalen på disse punkter dersom dette er påkrevet etter at avtalen er forelagt kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**