Kommunedelplanendringer vedtatt

Tre arealbruksendringer i kommunedelplan for Holmsbu, Kana og Rødtangen er vedtatt. To av de mot Venstres stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Venstres gruppe gikk imot å bygge flere hytter på Rødtangen. Fra v. Gunn-Torill Homme Mathisen, Geir Stave og Marianne Arctander

Venstres gruppe gikk imot å bygge flere hytter på Rødtangen. Fra v. Gunn-Torill Homme Mathisen, Geir Stave og Marianne Arctander
Foto: Finn Dale Iversen

Da kommunestyret vedtok Kommunedelplan for Holmsbu, Rødtangen og Kana ble det samtidig vedtatt å igangsette arbeid med endring av arealbruken i 3 områder. Et av disse områdene ligger på Kana (Knatvoldveien), mens de to andre ligger på Rødtangen.

Saken var oppe til behandling i kommunestyremøtet 4. november.

Endringene som ble vedtatt gjelder:

Det første området
*4 eksisterende boligtomter ved Knatvoldveien endres fra LNF-B til nåværende byggeområde for boliger. Kommunedelplanens bestemmelser forutsettes å gjøres gjeldende for området med følgende tillegg: I området Bx (v/ Knatvoldveien) tillates maks 4 boliger med tilhørende anlegg.

Venstres saksordfører Marianne Arctander argumenterte for å stryke punktet. — Det er et merkelig endringsforslag som ligger her. De 4 husene i Knatvold har ligget der lenge. Hvorfor bruker Hurum kommune ressurser på å omgjøre dette området fra LNF til boligområde framfor å satse på utvikling av nye boligområder på Kana som det er mulig å bygge videre på? For eksempel de kommunale tomtene på Eineråsen? Disse tomtene har klausul på at de ikke skal videreutvikles / fortettes. Venstre stemmer prinsippielt imot dette forslaget og foreslår punktet strøket.

Forslaget fra Venstre falt med 6 mot 23 stemmer. SP og deler av Høyre støttet Venstre og stemte for forslaget.

Det andre området
*Næringsområde / hytteområde (tilsvarende Toftestad)
Kommuneplanens bestemmelser forutsettes gjort gjeldende for området med følgende tillegg: I området Nx (Toftestad) kan tillates oppført hytter for utleie / bevertning i . h. t. reguleringsplan. Reguleringen skal vurdere utbyggingen i forhold til trafikkskapende effekt. Det tilllates ikke arealbruk / utbygging som medfører trafikk ut over veiens kapasitet.
Det innarbeides følgende setning i Retningslinjer for byggeområder — pkt. Senterområder og næringsområder: Det tillates ikke etablert næringsvirksomhet som hotell e.l. i næringsområde / hytteområde Nx.

Her gikk alle partier inn for å føye til den siste setningen. Dermed er det sagt eksplisitt at det ikke blir noe storhotell på Rødtangen. Men de eksisterende hyttene kan enten rehabiliteres eller man kan velge å sette opp nye hytter. Dette er i tråd med meklingsprotokollen fra meklingen mellom Hurum kommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling om området. Venstre er fornøyd med vedtaket.

Det tredje området
*Hytteområde v/ Rødtangen
Kommunedelplanens bestemmelser forutsettes gjort gjeldende for området med følgende tillegg. I området Fx (v/ Rødtangen) tillates oppført maks 15 fritidshus med tilhørende anlegg (i.h.t. reguleringsplan). Reguleringen skal vurdere utbyggingen i forhold til trafikkskapende effekt. Det tillates ikke arealbruk / utbygging som medfører trafikk ut over veiens kapasitet.

 Marianne Arctander vil ha flere lys i vinduene om vinteren.

Marianne Arctander vil ha flere lys i vinduene om vinteren.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Marianne Arctander (V) foreslo å endre 15 fritidshus med tilhørende anlegg til 15 helårsboliger i stedet.

— Hurum kommune har mange fritidsboliger. Venstre ønsker seg flere heltidsboliger med lys i vinduene også i mørketida. Venstre foreslår derfor at tomtene på Rødtangen selges som selvbyggertomter for heltidsboliger, i stedet for økt satsing på fritidsboliger.

Venstres forslag falt med 4 mot 25 stemmer og det tillates oppført inntil 15 fritidsboliger i det aktuelle området på Rødtangen. Særdeles beklagelig, mener Venstres gruppe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**