Fiskemottak, grenser og ansvarlighet

Rødt redegjør i AAB for sitt syn på Fiskemottaket og slår fast at “mye” av deres syn “skiller seg fra deler av koalisjonens politikk”. Først: Vi er enige om mye, f.eks. at fiskemottak på Holmen er veldig bra for Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem mener Rødt tilpasser argumentasjon om Holmenutbyggingen

Dag Jørgen Hveem mener Rødt tilpasser argumentasjon om Holmenutbyggingen

Når så Rødt skriver at man ønsker å utvide arealet mot syd i "dialog med Lindstøl", er det spill for galleriet. Partiet vet at det er uaktuelt for Lindstøl (Solsiden 1 AS) frivillig å avstå areal. Positivt er det likevel at Rødt gjennom "dialoglinjen" viser at partiet stiller seg bak vårt syn om at arealutvidelse gjennom "tvangsregulering" er uaktuelt.

Vi er enige om at et "offentlig engasjement" (kapital) i fiskerinæringen på Holmen bør videreføres. En forskjell er likevel at Venstre hadde ønsket et atskillig større innslag av privat kapital.

Overskridelser og uansvarlighet
I dag har vi ikke god nok oversikt over hva kommunens investeringskostnader til kaianlegg og fiskemottak totalt sett vil bli. Den økonomiske rammen som er trukket opp i innstillingen (formannskapsvedtaket), er vag og svært usikker. Administrasjonen presiserer da også at tallene er foreløpige, og at det kan bli nødvendig med ytterligere bevilgninger.

Dersom administrasjonens innstilling blir vedtatt av bystyret, er jeg helt sikker på at det blir betydelige overskridelser. Et slikt vedtak vil være uansvarlig. Beslutningsgrunnlaget må bli bedre, og kommunens økonomiske risiko må avgrenses. Dette er mulig å få til, uten at vi tar bort grunnlaget for videre drift.

Samordnet løsning
Snart får vi se utkastet som vant arkitektkonkurransen for Holmen-utbyggingen. Venstre har tiltro til at et utvidet og fullgodt fiskemottak er innarbeidet i en samordnet løsning. Dette vil være kvalitativt bedre og rimeligere for Risør-samfunnet enn en løsrevet og isolert gjenoppbygging av Fiskemottaket.

At ordføreren og Rødt de siste månedene har arbeidet aktivt nettopp for en slik fragmentarisk løsning, senest i siste formannskapsmøte, er beklagelig. Hvis holdningen nå er en annen, er det bra.

Også andre viktige formål
Vi kan og bør få mye sikrere tall for størrelsen på kommunens Holmen-investeringer. Vår gjeld er allerede for høy, noe som sterkt hemmer kommunal drift og handlefrihet. Oppgavene er mange, og udekkede behov innen særlig skole og omsorg er formidable. Mer til ett formål, betyr mindre til et annet.

Enkelte grupper verken kan eller vil reise protestfanen høyt. Vår plikt og vårt ansvar er å ta best mulig vare også på disse. Det krever prioriteringer. Steiner må snus. Vi kan ikke dekke oss bak at vi ikke visste. Vi vet mye, f.eks. at mange ansatte og brukere innen helse- og omsorg presses ned på felgen og i grøfta. Siden dette er noe heller ikke ordføreren og Rødt ønsker, er det skuffende at partiet hopper over den vanskelige prioriteringsdebatten.

Jeg er overbevist om at kommunale investeringer på Holmen vil gi oss en god del tilbake, også økonomisk. Likevel må det settes grenser. En positiv holdning til Fiskemottaket lar seg kombinere med ansvarlighet.

Dag Jørgen Hveem (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**