Velkommen til byen

Det er først og fremst et medmenneskelig ansvar å ta imot flyktninger for bosetting. Det feige alternativet er å skyve ansvaret over på andre kommuner, skriver Sandefjord Venstres gruppeleder Dag Bjørvik i innlegg i Sandefjords blad 18. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har anmodet Sandefjord kommune om å bosette 50 flyktninger i 2009. Kommunen har allerede takket ja til å bosette 20, slik at økningen er 30. Saken skal opp for Helse- og sosialutvalget i neste møte. Saken skal endelig behandles og avgjøres av Sandefjord Bystyre i desember.

Rådmannen anbefaler at kommunen takker ja til å bosette ytterligere 30 flyktninger. Av disse er 5 mindreårige. Rådmannen opplyser at Sandefjord kommune har blandede erfaringer med bosetting og integrering av flyktninger. Hans foreløpige tall viser at om lag halvparten av de som har gjennomgått et introduksjonsprogram er i jobb eller under utdanning. Tallene viser videre at andelen personer i jobb eller utdanning er stigende. Det er også interessant å merke seg at statens tilskudd til kommuner som mottar flyktninger for bosetting, er i en størrelsesorden som gjør det økonomisk sett "lønnsomt" å være vertskommune.

Spørsmålet om bosetting av flyktninger er en tilbakevendende debatt i Sandefjord. Mens FrP alltid har vært restriktive, har AP, SV og Venstre alltid har vært imøtekommende til søknader fra IMDI. Sandefjord Høyre har vinglet. I perioder hvor Høyre har dannet flertall med mellompartiene, har man vært positive til bosettingsanmodninger. I perioder hvor Høyre har dannet flertall med FrP (og nå også KrF), har man vært restriktive. Det er derfor ikke overraskende at byens ordfører allerede før saken er behandlet politisk, forteller til Sandefjords Blad at han ikke ønsker å bosette flere enn de 20 som det allerede er takket ja til. Hovedargumentet hans er at integreringen av flyktninger ikke er god nok. Når flertallets frontfigur går ut på denne måten, er det lite trolig at vi får vite hva resten av flertallet egentlig mener.

Det er viktig å ha for øye hva denne debatten egentlig dreier seg om. Den gjelder ikke hvorvidt det skal komme flere flyktninger eller asylsøkere til Norge. Det er spørsmål som staten har ansvaret for.

Debatten gjelder mennesker som har fått lovlig opphold i Norge. De er plassert av staten på flyktningemottak i påvente av at en kommune er villig til å ta dem imot for bosetting. For tiden er det flere mennesker i mottak enn det antall som kommunene tar imot. Derfor blir det en opphopning på mottakene. De som dette gjelder, blir boende uforholdsmessig lenge i mottak. De blir dessuten værende der på ubestemt tid, med de psykiske påkjenninger som dette kan medføre. Det er mennesker i ulik alder og de har ulik bakgrunn. Det de har felles, er retten til å være i Norge og ønsket om å få tildelt en kommune hvor de kan komme i gang med et nytt liv. Ved riktig innsats fra kommune og befolkning, vil de bli ressurser for lokalsamfunnet.

Det er først og fremst et medmenneskelig ansvar å ta imot flyktninger for bosetting. Det er dessuten et lokalt ansvar at Sandefjord tar imot "sin" del av flyktningene. Det feige alternativet er å skyve ansvaret over på andre kommuner. Vi vet at det er skadelig for enhver å ikke få avklaring på sin fremtidige livssituasjon. Dette gjelder selvsagt også for flyktninger. Det skaper frustrasjoner og psykiske belastninger. Frustrasjoner og psykiske belastninger kan medføre problemer med å tilpasse seg et nytt liv i et nytt land. Resultatet kan rett og slett bli dårligere integrering. Slik sett er ordførerens standpunkt et bidrag til å oppfylle hans eget argument om at det skjer en for dårlig integrering.

Sandefjord Venstre vil hilse 30 nye mennesker hjertelig velkommen til byen.

Dag Bjørvik, Gruppeleder i Sandefjord Venstre

Helsepersonell
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**