Venstres budsjett 2009: Satser på miljø, skole og kulturhus

Venstre vil rense Nitelva, styrke skolebudsjettet og bygge kulturhus. Gruppeleder Inge Solli er sterkt kritisk til årets budsjettprosess i Nittedal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


HANDLINGSPLAN NITTEDAL 2009 — 2012

Gruppeleder Inge Solli

Gruppeleder Inge Solli

Budsjettprosessen
Rådmannens forslag til handlingsplan er mer oversiktlig enn tidligere. Noen prosjekter og tiltak trenger bedre prosjektbeskrivelser og kost/nytte-analyser. Det var bare Venstre som fremmet et helhetlig forslag i Formannsskapet, så samarbeidspartienes forslag har ikke vært ute på offentlig høring, og det er ikke godt nok. Forslaget deres er heller ikke sendt ut til alle kommunestyremedlemmer i forkant av dagens kommunestyremøte. Venstres forslag har bare noen mindre justeringer i forhold til det forslaget vi la fram i formannskapet. Samarbeidspartiene budsjetterer med lavere rentenivå enn det rådmannen har foreslått, og de bruker moms-kompensasjonen til å finansiere driften. Det er stor usikkerhet knyttet til finanskrisen, og vi har ikke brukt noen av disse mulighetene til å finansiere driften.

Framtidens Nittedal
Venstres visjon for Nittedal er å skape et spennende og framtidsrettet bygdesamfunn der innbyggerne kjenner sterk tilhørighet og felles identitet.
Vi skal ha en samfunnsutvikling som gjør det atraktivt for innbyggere å bo og arbeide her. Innbyggerne skal kunne skape og delta i opplevelser i kommunen vår.
Venstre vil bygge et sterkt sentrum på Rotnes der det skal tilrettelegges for et bredt servicetilbud og opplevelsessenter med Prøysentorget og kulturhuset som det naturlige samlingsstedet for hele bygda.
Den grønne kulturbygda Nittedal skal utvikle seg positivt ved en sterk satsing på frivillighet. Kommunens ansvar blir å tilrettelegge med arenaer for kultur og idrett, og skape gode rammebetingelser for å videreutvikle frivilligheten. Vi vil satse på forebyggende helsearbeid for at innbyggerne kan være mest mulig friske og arbeidsføre.
Alle skal ha samme adgang til utdanning og kunnskap uavhengig av sosial eller kulturell bakgrunn. Venstre har som mål å gjenreise respekten for kunnskap og dannelse, og gjøre skolene i Nittedal enda bedre. Læreren skal være en aktiv kunnskapsformidler for elevene, og målsetningen må være at elevene opplever det både som en plikt og en glede å tilegne seg kunnskap.
En helhetlig plan for pleie og omsorg skal legges til grunn for å håndtere de økende og endrede behov innen dette området.
Venstre tar miljøet på alvor. Vi vil gjøre bygda vår vakrere ved å stille krav til utforming av bygninger og offentlige møtesteder. Vi legger stor vekt på å gjøre Nitelva tilgjengelig og fjerne forurensning fra elva.
Venstre vil videreføre arbeidet med effektivisering i kommunen. Bygdas innbyggere skal nyte godt av kommunens høye kompetanse både innen samfunnsutvikling og tjenesteproduksjon.

Nittedal som miljøkommune
Arbeidet med den planlagte energi- og klimaplanen der kommunen forplikter seg til å redusere utslipp av klimagasser må prioriteres. Det skal gjennomføres energiøkonomisering og miljøvennlige oppvarmingsløsninger i kommunale bygg og anlegg.
Det arbeides med en tiltaksanalyse for Nitelva, som omfatter alle kommunene som sogner til vassdraget. I denne utredningen skal det vurderes om Nittedal bør bli medeier i RA2, og hvilke andre strategier og tiltak som må til for å få en vesentlig renere elv. Vannkvaliteten skal forbedres slik at vi kan bade i Nitelva helt ned til Åros.
Det avsettes 10 mill kr pr år i perioden innen VAR-området til å finansiere tiltak for å bedre vannkvaliteten. Tiltakene finansieres gjennom de kommunale avgiftene.
Det etableres en elvesti langs Nitelva, i første omgang mellom Slattum og Åros bro. Det avsettes 0,5 mill kr i 2009 til å planlegge og starte opp arbeidet med elvesti langs Nitelva.
Renseanleggene skal utbedres i henhold til pålegg. Det avsettes 1,5 mill kr innen VAR-området til utbedring av renseanleggene i 2009.

Sentrumsutvikling
Det skal gjennomføres en arkitektkonkurranse for sentrum av Nittedal (Rotnes Sør). Det tilføres 0,8 mill kr for å gjennomføre arkitektkonkurransen i 2009.
Det avsettes 0,3 mill kr til utredning av flom og grunnforhold til kommuneplanens skravurområde som betegnes som uavklart (Mo/Rotnes).
Det avsettes 0,5 mill kr til å leie kompetanse/kjøp av rådgivning til arbeidet med kommunedelplan for Mo/Rotnes,

Kompetanseløft for lærere
Det skal være fokus på kunnskap i skolen og øke elevenes læringsutbytte. Læreren er skolens viktigste ressurs. Det skal utarbeides en helhetlig plan som sørger for at skolene har de beste lærerne vi kan få. Høyere lærertetthet, videreutdanning, mentorordning og kompetanseår for lærere er blant de virkemidlene som skal vurderes i en slik plan.
Alle grunnskoler forutsettes å kartlegge sin kompetanse og utarbeide en plan for hvordan skolens kompetanse skal videreutvikles.
Det skal legges fram en sak til politisk behandling i forhold til hvilke kriterier en kompetanseplan skal inneholde. I forbindelse med kompetanseplanen skal det også utarbeides rutiner for evaluering av undervisningen.
Det skal gjennomføres et kompetanseløft for lærere. Det tilføres 2 mill kr i økt ramme i 2009 og påfølgende år i handlingsplanperioden for å gjennomføre kompetanseløft for lærere.

Ressurser i skolen
Det tilføres 2 mill kr i økt ramme innen skole i 2009 og påfølgende år i handlingsplanperioden for å ta høyde for økt elevtall, prisstigning og tilpasset opplæring. Det legges fram en sak som beskriver et utviklingsprosjekt for å oppnå en best mulig tilpasset opplæring. Formålet er å kartlegge hvilke faktorer som er viktigst for en god tilpasset opplæring, f.eks. økt lærertetthet, bedre læremidler, mer kompetanse til lærerne eller andre faktorer.
Nittedal kommune må sikre at følgeskadene av Hagen-saken reduseres mest mulig. Det må vurderes hvilke avbøtende tiltak som må gjennomføres ved Hagen skole og Hakadal ungdomsskole. Det er også aktuelt å bidra til å dekke kostnader som er påført de berørte i saken. Det tilføres 1 mill kr i 2009 for å dekke avbøtende tiltak i etterkant av overgrepssaken ved Hagen skole og Hakadal ungdomsskole.

Helse og omsorg
Nittedal legevakt skal opprettholdes med legetjenester på dagens nivå. Det tilføres 0,8 mill kr i 2009 og tilsvarende i resten av handlingsplanperioden for å finansiere dette.
Mottak av flyktninger videreføres tilsvarende 2008-nivå. Rådmannen utreder hvordan helsetilbudet til flyktningene kan styrkes, bl.a for å forebygge psykiske lidelser.
Eldresenterne (dagaktiviteter for eldre) i Søndre Nittedal og i Hakadal opprettholdes, og behovet for tilsvarende tilbud i Rotnesområdet vurderes. Ved rullering av kommuneplanen / utarbeidelse av kommunedelplan for sentrum skal det settes av tomt til fremtidig sykehjem/dagsenter og tilrettelagte boliger for eldre/funksjonshemmede i Rotnes-området.
Godtgjøring til støttekontakter settes til kr 123,- pr time og godtgjøring 16 timer i døgnet. Det settes et fast tak på kr 450,- pr måned til kjøregodtgjørelse ved bruk av egen bil etter sats kr 3,50 pr km. Det avsettes et tillegg på 0,75 mill kr pr år fra og med 2009.
Godtgjøring til private avlastere settes til kr 123,- pr time og godtgjøring 16 timer i døgnet. Det avsettes et tillegg på 0,9 mill kr pr år fra og med 2009.

Kulturhus og bibliotek
Vi burde hatt en ferdig regulert kulturhustomt ved rådhuset nå. Med finanskrise og ledige ressurser i byggebransjen kunne vi ha bygd kulturhus og bibliotek til en lavere kostnad enn tidligere beregnet.
Vi vil avsettes 0,5 mill kr i 2009 til planlegging av kulturhuset og regulering av kulturhustomta.
Vi avsetter 15 mill kr i 2009 til investeringsformål for å realisere kulturhus og bibliotek, deretter 5 mill kr pr år i handlingsplan-perioden.
Kulturlivet trenger midlertidige lokaler inntil det planlagte kulturhuset er på plass. Som et avbøtende tiltak gjennomføres utbedringer av scene og sal i Samfunnssalen ved Nittedal ungdomsskole. Det avsettes 1,2 mill kr til dette som investering i 2009.
I løpet av 2009 utredes bygging av idrettshall i Rotnes Sør-området, og det avsettes 0,2 mill kr til dette i 2009.
Tiltaket om kunstnerisk leder for Hakadal skolekorps gjennomføres, og det avsettes 0,085 mill kr til dette i 2009 og påfølgende år i handlingsplanperioden.
Rammen til GIF Storby økes fra 0,15 mill til 0,27 mill, og det avsettes 0,12 mill kr til dette i 2009 og påfølgende år i handlingsplanperioden.
Lønnsindeksregulering av støtte til Nittedal Frivillighetssentral gjennomføres, og det avsettes 0,05 mill kr til dette i 2009 og påfølgende år i handlingsplanperioden.
Årlig bistand til Nittedal kirkestue mot kommunal bruk av lokalene gjennomføres, og det avsettes 0,15 mill kr til dette i 2009 og påfølgende år i handlingsplanperioden.

Kostnadsreduksjoner / inndekning av foreslåtte tiltak
Inndekning i budsjett og handlingsplan gjennomføres gjennom effektiviseringstiltak, nivået på eiendomsskatten, kostnadsreduksjon på spesifiserte tiltak drift, og kostnadsreduksjon som følge av ikke gjennomførte investeringer.
Det skal legges fram en sak 1.kvartal 2009 med effektiviseringstiltak som skal redusere kostnadene med 5 mill kr i 2009, og ytterligere 5 mill kr i 2010.
Eiendomsskatten beholdes på 2007- nivå i 2009. Dette utgjør en inntekt på ca. 25,3 mill kr, og er 9,8 mill kr i tillegg til det som ligger inne i rådmannens forslag.
En del forslag fra rådmannen til investeringer tas ut. Det kan være aktuelt å gjennomføre noen av disse tiltakene på et senere tidspunkt, forutsatt at det foreligger dokumentasjon som viser inntjening.

Inge Solli (V)
Gruppeleder
Nittedal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**