21. desember: Miljøbyen Halden

I dag er det solsnu og mens vi tenker på sola kan vi snakke om miljø. Framtiden kan bli en ren fornøyelse om vi handler nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Trolleybuss TIDE Buss

Foto: Alf Helge Greaker

En moderne Miljøkommune

Miljøvennlige løsninger
Det skal lønne seg å velge miljøvennlige løsninger.
I utviklingen av byens næringsliv skal miljøhensyn veies tungt og det skal tilrettelegges for at miljøvennlige alternativer skal få de støtteordninger de trenger for å være konkurransedyktige.

Fysisk aktivitet
Halden Venstre vil at det skal legges til rette for økt fysisk aktivitet blant Haldens befolkning, dette gjøres ved å utbedre og utvide dagens gang- og sykkelvegnett og ved å støtte tiltak som tippetrim og byløp. Halden Venstre vil at turveinettet i Halden skal gjøres mer kjent blant Haldens befolkning.

Trafikk i sentrum og innfarten
Halden Venstre vil arbeide for en helhetlig løsning for sentrumstrafikken inkludert riksveiene 21 og 22 samt innfarten fra E6. Halden Venstre går for "fjordlinjen", en innfart delvis i tunnel langs jernbanelinja fra Knivsø via Tyska og Hollenderen til jernbanegata. Videre må kommunen i samarbeid med Statens Vegvesen finne en løsning for trafikken på riksveiene 21 og 22. Her må løsningen finnes i en god prosess med bred deltakelse fra kommunen, vegvesenet og byens befolkning.

Vannkvaliteten i fjorden og vassdragene
Igjen er det tegn på at Ringdalsfjorden forringes. Haldenvassdraget lider av forurensing og trues av krepsepest. Halden Venstre vil arbeide for å foreta målinger av vannkvaliteten i fjorden samtidig som forurensingstilsynets rapporter for utslipp blir offentlig tilgjengelige. På denne bakgrunn skal det iverksettes tiltak for å redusere forurensningene til det nivået fjorden tåler. Halden vassdraget berører flere kommuner. Venstre skal arbeide for at Halden kommune følger opp og bidrar sammen med fylkeskommunen, øvrige berørte kommuner og statlige myndigheter i arbeidet med å forbedre kvaliteten i Haldenvassdraget

Halden Venstre vil:
* Oppmuntre til miljøvennlige løsninger i dagliglivet
* Stimulere til økt bruk av stier og natur for fysisk aktivitet
* Ivareta vannkvaliteten i Haldenvassdraget og byens fjordområder
* Innføre tungtransportavgift i sentrum
* lage en god og ambisiøs klimaplan, som skal følges opp

Ta kontakt med
Geir Helge Sandsmark, leder i Halden Venstre og medlem av Miljøutvalget
951 60 369
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**