Landsdelspolitisk redegjørelse

Fylkesråd Odd Eriksen la under Fylkestingets åpning 1. desmber fram en redegjørelse for Nordland Fylkeskommunens landsdelspolitikk.
Dette er Venstres innlegg i debatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre vil takke Fylkesråden for sitt foredrag. Talen viser bredden og spennvidden i virksomhets-områdene til Nordland Fylke. Den viser også Nordland Fylkeskommunens store engasjement for Nord-Norge som landsdel og det internasjonale samarbeide over landesgrensene.

Vi ser at Nordland Fylkeskommune er en stor drivkraft, hvis ikke den største i Landsdelsutvalget, i Barentssamarbeidet, i Arktisk råd og europapolitikken.

Venstre la også merke til Fylkesrådens engasjement for å involvere regionene i det internasjonale samarbeide.

På kulturfronten skjer det mye positivt i Nordland Fylke og dette er bra. Dessverre er det få statlige arbeidsplasser på kulturfeltet. Nordland teater er et av Nordlands utstillingsvinduer og burde kunne turnere også utenfor Nordlands grenser. Kvaliteten i kulturlivet er høy, men vi må bli bedre i markedsføring og organisering.

Mye positivt skjer i Nordland. Men det er også klare utfordringer. Nordland sliter med befolkningsnedgang og det må arbeides med effektive virkemidler for å snu fraflyttningstrenden. Nordland trenger kompetanseinnflyttere og må legge tilrette for innovasjon. Vi trenger toppekspertise for toppresultater. Derfor må Nordland Fylkeskommune i enda sterkere grad engasjere seg for kvaliteten i den høyere utdanningen. Her har vi mye å lære fra våre naboland i øst. Nordland Fylkes engasjementet for Høgskolen i Bodø for å danne universitet må ikke naturligvis bety å bygge et universitet med egen administrasjon, men i et landsdelsperspektiv og da tenker jeg på bygging av universitetet Nord-Norge.

Vårt arktiske klima burde kunne utnyttes til markedsføring av arktisk og økologisk landbruk.

Avslutningsvis vil jeg si at Venstre ser fram til Fylkesrådens Framtidsråd som Venstre vil gå inn med glød og entusiasme.

Takk for oppmerksomheten.

Franziska Wika

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**