– Villaksen svært viktig for Finnmark

– Venstres forslag om en helhetlig handlingsplan for den nordatlantiske villaksen ble behandlet i Stortinget på fredag. – Regjeringspartiene støtter ikke forslaget vårt, men det positive er at miljøvernministeren nå tar til orde for å styrke samarbeidet med Finland for å få en felles forvaltning av villaksen i Tanavassdraget, sier Venstres Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Vera Lysklætt er forsiktig optimist på villaksens vegne.

Vera Lysklætt er forsiktig optimist på villaksens vegne.
Foto: NN

– Villaksen er en juvel i vår natur, og det skal og må den også være i framtida. Den er også en svært viktig ressurs – både for befolkningen langs kysten og for folk som bor på innlandet. Spesielt viktig er den for befolkningen i Finnmark – Finnmark er verdens viktigste region for atlantisk villaks, sier Lysklætt. – Laksefisket i f.eks. Tanaelva har alltid vært svært viktig både for den elvesamiske kulturen i Tanadalen men også for lokalbefolkningen med tilknytning til hele det langstrakte Tanavassdraget. På samme måte har også laksefisket i sjøen alltid vært svært viktig for bl.a. den sjøsamiske befolkningen langs kysten av Finnmark. Det er derfor helt avgjørende for oss at vi kan forvalte villaksen på en slik måte at våre barn og barnebarn også skal kunne drive med ulike former for laksefiske i framtida, fortsetter Lysklætt.

Bekymret for finsk hyttebygging
– På finske side av Tanaelva er det allerede i dag ca. 400 hytter som ligger svært nær elva, og som i stor grad benyttes av tilreisende finske lakseturister. Det foreligger nå storstilte planer om bygging av 400 nye fritidsboliger langs denne gode lakseelva. På norsk side har vi en restriktiv linje når det gjelder hyttebygging langs elva. I våre to naboland har vi med andre ord ulike lover og regler for hyttebygging langs ei felles grenseelv. Dette bekymrer lokalbefolkningen på norsk side av Tanadalen, og det bekymrer også meg. Det er derfor helt avgjørende at vi nå får på plass et tett samarbeid med finske myndigheter om regulering av laksefisket i Tanavassdraget.

Forsiktig optimist
– Jeg er forsiktig optimist når en samlet energi- og miljøkomité sier at det vil være riktig å påpeke at en aktiv samhandling med Finland bør utvikles, slik at man får regulert uttaket av fisk tilpasset bestanden i vassdraget. – Miljøverndepartementet oppnevnte i juni i år et utvalg som skal utrede lokal forvaltning av fiske i Tanavassdraget. Utvalget skal bl.a. vurdere behovet for endringer i regelverket og overenskomstene med Finland og eventuelt foreslå slike endringer. Jeg håper at dette utvalget får til en avtale med Finland, slik at vi får på plass en bærekraftig forvaltning av villaksen i Tanavassdraget, sier Vera Lysklætt.

En liten seier
– Venstre fikk gjennomslag for forslaget om at når det gjennomføres konsesjonsrevisjoner i eksisterende vannkraftverk i lakseførende vassdrag, bør det stilles krav om minstevannføring som er tilpasset laks i forskjellige livsstadier. Samtidig vil krav om tekniske installasjoner for mulighet til tapping av overflatevann i hvert enkelt tilfelle, vurderes innført. All ny vannkraftutbygging i lakseførende vassdrag bør også stilles overfor krav om mulighet for å kunne tappe overflatevann, uavhengig av reservoarets fyllingsgrad. Dette er en seier for villaksen, da regulering av vassdrag har medført størst tap av laksebestander og har vært en avgjørende årsak til tap av 19 av totalt 45 tapte bestander, avslutter Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**