PROTEST MOT SVEKKELSE AV BUSSTILBUDET I VEST-AGDER

Innlegg i Lindesnes avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Styret i Agder Kollektivtrafikk AS har vedtatt å gi en lite velkommen nyttårsgave til bussreisende innbyggere i fylket vårt. Fra og med 5. januar vil det, i strid med alle politiske festtaler, bli gjennomført en betydelig reduksjon av busstilbudet i Vest-Agder. Det er fylkeskommunen og Kristiansand kommune som sammen eier dette aksjeselskapet, som har eneansvar for all kollektivtrafikk i hele fylket. Styret er sammensatt av toppolitikere fra Arbeiderpartiet og Høyre, samt byråkrater fra administrasjonen i eierkommunene.

I Mandal Venstre har vi pekt ut samferdsel og byutvikling som noen av våre viktigste satsingsområder. For oss framstår det derfor som uakseptabelt at busstilbudet nå blir svekket. Vi er spesielt opprørt over at de sene bussavgangene på kveldstid mellom Kristiansand og Mandal fjernes fra og med 5. januar. Dette vil først og fremst ramme ungdommen hardt.

På hjemmesidene til Vest-Agder fylkeskommune kan man lese at fylkesordføreren i en kommentar til endringene gir uttrykk for at han mener at kollektivtilbudet i fylket er både godt og effektivt. Dette har han dokumentert ved å sammenligne med Telemark, Vestfold og Buskerud, kan vi lese. Samtidig kunne vi imidlertid i en reportasje i Fædrelandsvennen siste onsdag før jul, lese om to Mandalsungdommer som sto fram og gav uttrykk for sinne over det svekkede Taxustilbudet. I Mandal Venstre har vi mer sympati med budskapet til disse ungdommene, enn vi har med uttalelsene til fylkesordføreren. Sistnevnte ser ut til å ha oversett at i tillegg til at Vestfoldbyene er knyttet sammen med daglige bussavganger helt fram til etter kl 2300, blir disse byene også betjent av rask, effektiv og miljøvennlig togtransport.

Dersom Agder skal vokse og utvikle seg som region, så bør bærekraftig samferdsel være en nøkkeloppgave. I Agderfylkene, hvor det i dag dessverre er urealistisk å knytte sammen bysentraene med jernbane, er det ekstra viktig å satse på busstilbudet. Mandal Venstre vil på denne bakgrunn rette en henvendelse til fylkesmyndighetene og styret i Agder Kollektivtrafikk AS, hvor vi ber om at reduksjonen i Taxus-tilbudet revurderes, og spesielt om at de sene bussavgangene mellom fylkets to største byer opprettholdes.

Det sittende styret i Agder Kollektivtransport AS har etter undertegnedes mening ikke evnet å ta ungdommens behov tilstrekkelig på alvor. I stedet for å gjennomføre innskrenkinger som rammer ungdommen, burde man kanskje heller ha snudd andre stener for å møte utfordringene som følger av økte kostnader. Dagens system hvor man gir ett busselskap monopolbevilling for busstjenestene innenfor et geografisk område, bør være betinget av at busstilbudet er tilstrekkelig godt. Etter 5. januar er ikke busstilbudet godt nok i Vest-Agder.

Stein Inge Dahn
Styremedlem Mandal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**