Referat fra årsmøtet

Årsmøtet i Lillesand Venstre ble avholdt på Fjeldal grendehus, onsdag 7. januar 2009 kl 19:00 – 21:30. Her følger referat og oversikt fra møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


• Lokallagsleder ble valgt som ordstyrer og sekretær.

• Innkalling ble godkjent, men den må gjerne komme tidligere.

• Årsberetning ble lest opp (se under). Ros til varaordfører, bystyrerepresentant og lokallagsleder som har opptrådt på god og ryddig måte.

• Regnskap godkjennes. For perioden 07.12.2007 – 06.01.2009 har lokallaget samlede inntekter på kr 13643,75. Utgiftene fordeler seg slik:
Annonser kr 3 346,88
Blomster kr 1 473,25
Gebyrer kr 25,00
Utover dette har lokallaget ingen utgifter. Regnskap som helhet og balanse sendes ut på forespørsel.

• Kontingent. Økes ikke. Fortsatt 50 kr til lokallaget, av en totalsum på kr 275.

• Valg – leder og styremedlem.
– Leder: Petter Natanael Toldnæs – gjenvalgt
– Anne-Marie Voje Steen – gjenvalgt
– Alexander Iversen – ny
– Eva Hæstad – ikke på valg
– Torunn Haugen Jerstad – ikke på valg
Vara: Marianne Emanuelsen – ny

• Vlag – utsendinger til fylkesårsmøtet:
– Tor Audun Danielsen
– Jens Olai Justvik
– Petter Natanael Toldnæs
– Anne Marta Svendsen
Vara: Alexander Iversen

• Eventuelt.
– Orientering om ”Fakkeltog for fred”
– Orientering om ansettelse av ny rådmann
– Orientering og debatt om fordeling av frie midler fra tjenesteutvalget
– Orientering om endringer i skolesektoren.
– Debatt om kulturmidler.
– Diverse

• Bespisning.

• Avslutning.

Årsberetning

Styret
Forrige årsmøte ble avholdt 6. desember 2007. Styret har bestått av Petter Natanael Toldnæs (leder), Anne-Marie Voje Steen, Torunn Haugen Jerstad, Jørgen Marius Jensen og Eva Hæstad. Vi har hatt ett møte i perioden. Dette skal ta seg kraftig opp i valgåret vi nå har gått inn i.

Aktiviteter
Gruppemøtene har hatt svært variabel oppslutning, med alt fra fire til ti møtende avhengig av hvilke politiske saker som skal til behandling. I alt er det gjennomført 11 gruppemøter i perioden 08.12.2007 – 06.01.2009.

I juni var vi samlet for det populære treffet med Odd Einar Dørum i hagen til Anders og Tora Buestad, og dette trakk drøyt 30 tilreisende fra hele landsdelen.

I forlenget gruppemøte i oktober kom vi med forslag til kandidater til stortingslista, og i november hadde vi møte på Den Siste Glæde for å sette kandidatene i prioritert rekkefølge.

I et åpent møte hadde vi i november også møte om Dovres framtid.

Medlemmer
Antall betalende medlemmer per 31.12.2008 var 33 stykker. Dette er nedgang på fem i forhold til fjoråret, og skyldes hovedsakelig utmeldinger og dødsfall. Vi hadde en ambisjon om å nå 40 medlemmer i 2008, men vi har i det minste stabilisert oss litt opp på 30-tallet. Forhåpentligvis vil dette målet nåes i valgåret 2009. Venstre opplever generelt en sterk økning i antall medlemmer.

Kommunikasjon
Med varaordfører og engasjerte medlemmer i bystyre og utvalg har lokallaget fått en rekke gode oppslag rundt god økonomistyring, kultur, strandsonepolitikk, by- og bygdeutvikling m.m. Vi fikk også store oppslag i hele landsdelen (NRK, Agderposten, Fædrelandsvennen) på vår motvillighet til å ha Unge Venstre-lederen på førsteplassen på stortingslista. Hvorvidt disse oppslagene tjente lokallaget kan diskuteres. Lillesands førstekandidat, Øystein Haga, ble til slutt valgt til nettopp det.

Representasjon
Utover valgene på medlemmer av ulike råd og utvalg som ble foretatt i 2007, ble det av bystyret i 2008 satt ned et nytt utvalg som skal jobbe med videre utvikling av Dovre-området. Her ble Eldbjørg Løvold (medlem av tjenesteutvalget, 2003-2007) satt til å representere Venstre.

Petter Natanael Toldnæs ble valgt som utsending til Venstres landsmøte i april, og han og Tor Audun Danielsen var med på Venstres kommunalkonferanse i september.

Som utsendinger til fylkesårsmøtet ble Alexander Iversen, Anders Buestad, Petter Natanael Toldnæs og Torunn Haugen Jerstad valgt.

Utsendinger til nominasjonsmøtet i Aust-Agder Venstre var Jens Olai Justvik, Torunn Haugen Jerstad, Anders Buestad og Petter Natanael Toldnæs. Marianne Emanuelsen møtte som vara, da Justvik måtte reise før voteringa.

Styret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**