Lillesand Venstres program 2023-2027

Foto: Tobias Strædet Jacobsen

Program Venstre

Hva vil Venstre prioritere i kommende periode:

 • Næringsliv, innovasjon og initiativ som gir nye jobber, vekst og økt verdiskaping. Fordi verdier må skapes før de kan deles.VENSTRE VIL
  • Ha en mer næringsvennlig og serviceinnstilt kommune
  • Redusere saksbehandlingstiden gjennom å styrke næringsavdelingen i kommunen
  • Jobbe for redusert eiendomsskatt på næringsbygg
  • Etablere et kommunalt/regionalt næringsfond for grønn og miljøvennlig næring
  • Bidra til finansieringen og tilretteleggingen av flere lærlingeplasser
  • Styrke teknologi-lære, kreativitet og gründerskap i skolen
  • Jobbe for å innføre fritak for arbeidsgiveravgift i tre år for oppstartsbedrifter med mindre enn fem ansatte
 • Barn, unge, skole og utdanning. Fordi kunnskap, læring og tidlig innsats skal sikre alle, uavhengig av bakgrunn, like muligheter og frihet til å forme sin egen framtid.

  VENSTRE VIL

  • Styrke SFO gjennom økt fagkompetanse, gi ansatte mulighet til å ta fagbrev på jobb og sørge for likt aktivitetstilbud mellom skolene.
  • At livsmestring får et større fokus i skolen – med gode alternative arenaer for inkludering og læring
  • Innføre en fadderordning med medelever og ungdomsarbeidere i skolen for å forebygge utenforskap
  • Gi lærerne mer tillit og tid til å være lærere
  • Skjerme barn og unge for prisøkninger på kommunale tjenester
  • Gi forutsigbare og gode støtteordninger til barn og unges deltakelse i organisert fritidsaktivitet
  • Bevare Brentemoen skole med ny gymsal og kulturskole
 • Et åpent og levende bysentrum med grønne lunger, et mangfoldig tilbud og kulturelle møteplasser. Fordi vi lokalt tar ansvar for grønn omstilling, og å utvikle byen vår til et inkluderende og godt sted å leve og være, med respekt for Lillesands identitet.VENSTRE VIL
  • Drive aktiv byutvikling for å øke sentrums konkurransekraft
  • Støtte initiativ og drivkraft som skaper kulturopplevelser og aktivitet for byen og våre gjester
  • Gjøre Havnetomta om til byens grønne hjerte
  • Samle bilene i parkeringshus, forskjønne våre parker og legge til rette for kultur og aktivitet
  • Prioritere gående, syklende og kollektivtrafikk foran biltrafikk
  • Styrke det regionale kollektivsamarbeidet og arbeidet med byvekstavtalen
  • Fortsette å redusere prisene på kollektivreiser
  • Bevare de unike kyst- og kulturlandskapene på Fløreneshalvøya, Justøya og i Høvåg og sikre dem for fremtidige generasjoner
  • Ta vare på viktige rekreasjonsområder og dyrkbar mark samt stanse naturtapet i kommunen
 • Forutsigbarhet i helse- og omsorgstjenestene med en inkluderende eldrepolitikk. Fordi våre innbyggere skal vite hvem og hvilke tjenester som møter dem, og med frihet og selvbestemmelse aktivt kunne delta og bidra i samfunnet.

  VENSTRE VIL

  • Bidra til å utvikle et tjenestetilbud som holder høy kvalitet, og som i større grad fanger opp at eldre mennesker har ulike ønsker og behov
  • Innføre modellen som heter ‘Rask psykisk helsehjelp’ og støtte arbeidet med å fremme psykisk helse gjennom forebygging og inkludering, med et synlig og tilgjengelig dialogtilbud
  • At du selv kan velge mellom ideelle, private og kommunale tjenester
  • Gi et best mulig tilbud til pasienter ved å etablere et felles legesenter, for samtidig å kunne effektivisere driften
  • Øke aktivitetstilbudet der opplevelser gjennom inntrykk, uttrykk og bevegelse skal styrke livskvaliteten
  • Skape en heltidskultur i helsesektoren og samtidig tilrettelegge for flere lærlingeplasser
  • Øke rammene for omsorgslønn
  • Styrke frivilligheten