Årsmøteprotokoll 2008

Protokollen fra forrige årsmøte kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I HURUM VENSTRE 2008

Tid: 30. januar 2008
Sted: Røyken rådhus

Til stede: Gunn-Torill Homme Mathisen, Marianne Arctander, Mette Wiik, Cato Bergvik, Rune Sandsether, Elin Sandsether, Finn Dale Iversen, Bjørn Lindvig, Inger-Johanne Pettersen, Geir Stave (Mari Myhrene møtte til fellesdelen med Røyken og Lier)

Konstituering
Valg av møteleder: Gunn-Torill Homme Mathisen
Valg av referent: Geir Stave
Valg av tellekorps: Cato Bergvik og Rune Sandsether
Valg av underskrivere av protokollen: Inger-Johanne Pettersen og Mette Wiik

Årsmelding for 2007
Gunn-Torill Homme Mathisen leste årsmeldingen. Noen få mindre endringer ble foretatt, se vedlegg.

Vedtak: Årsmeldingen med endringer godkjennes.

Regnskap for 2007 og budsjett 2008

Elin Sandsether redegjorde for regnskapet og leste opp uttalelse fra revisor.

Vedtak: Styret får i oppgave å godkjenne regnskapet og legge frem et budsjett for 2008 på et medlemsmøte.
Ny kasserer, Mette Wiik, tar kontakt med revisorer for å få revisorrapport for 2007-regnskapet.

Valg
Styret i Hurum Venstre 2008:
Leder: Gunn-Torill Homme Mathisen, valgt for 1 år
Nestleder: Finn Dale Iversen, ikke på valg, sitter 1 år til
Politisk sekretær: Geir Stave, valgt for 1 år
Kasserer: Mette Wiik, valgt for 1 år
Styremedlem: Lisa Pettersen, valgt for 2 år
Styremedlem: Morten Kaksrud, valgt for 1 år
Styremedlem: Rune Sandsether, valgt for 2 år

1. varamedlem: Roy Heien, valgt for 2 år
2. varamedlem: Bjørn Lindvig, valgt for 2 år
3. varamedlem: Mari Myhrene, valgt for 2 år
4. varamedlem: Elin Sandsether, valgt for 2 år

Valgkomité
Petter Normann Pettersen
Marianne Arctander
Trond Høvik

Miljøpris/studienemnd
Geir Stave (VO/studieansvarlig i styret)
Astrid Blåhella
Rune Sandsether
(Astrid Blåhella forespørres om hun vil sitte i miljøpris-/studienemnda.)

Revisorer: Svein Lesto og Trond Høvik

Alle ble enstemmig valgt.

Årsmøtet henstiller til styrets varamedlemmer om å møte på styremøter så ofte de kan. Leder oppfordrer styremedlemmer om å fortsette den gode praksisen med å melde eventuelle forfall. Ved forfall innkalles vararepresentant.

Utsendinger til Buskerud Venstres årsmøte i Hønefoss 1.-2. februar:

Gunn-Torill Homme Mathisen (leder)
Geir Stave
Petter Normann Pettersen
Finn Dale Iversen
Bjørn Lindvig (på lørdag 2. feb.)

Vara:
Marianne Arctander
Lisa Pettersen
Roy Heien
Morten Kaksrud

Høring: Forslag til vedtekter for Buskerud Venstre

Ingen innspill.

Meldte saker
Ingen meldte saker.

Politiske uttalelser
Uttalelse om kollektivtilbudet i Buskerud ble godkjent og sendt til årsmøtet i Buskerud Venstre.

Årsmøtet fortsatte sammen med Lier og Røyken Venstre. Assisterende generalsekretær i Venstre og leder av det regjeringsoppnevnte Voldtektsutvalget, Rita Sletner, holdt en innledning med påfølgende debatt om temaet.

Gunn-Torill Homme Mathisen og Marianne Arctander la frem et forslag til uttalelse: Vold i nære relasjoner. Denne skulle videre behandles via e-post diskusjon sammen med de andre lagene.

Referent
Geir Stave

Underskrivere:
Inger Johanne Pettersen
Mette Wiik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**