EU-forslag kan svekke forbrukerrettigheter

Det er svært uheldig for forbrukerrettighetene dersom EUs forslag til direktiv for harmoniserte forbrukerrettigheter blir innført i Norge, sier Helge Solum Larsen. Han er leder i Rogaland Venstre.
—Det er to vesentlige faktorer som gjør markedet virkelig velfungerende ut fra et liberalt ståsted: Forbrukerrettigheter og konkurranse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Frode Kleppe

-Dette forslaget fra EU kan redusere etablerte forbrukerrettigheter i Norge. Det vil være svært beklagelig. Solum Larsen viser til Venstres prinsipprogram der det slås fast at "Den enkelte forbruker skal beskyttes mot urimelig atferd fra leverandører av varer og tjenester."

Noen endringer norske forbrukere kan oppleve hvis direktivet gjennomføres er at
•fem-års reklamasjonsrett på varige kapitalvarer blir kuttet til to år.
•kjøper ikke lenger kan kreve at selger oppfyller en kjøpsavtale.
•adgangen til å slå ned på urimelige avtalevilkår blir kraftig svekket gjennom endringer i avtaleloven.
•forbrukers rett til dagmulkt falle bort, det samme gjør forbrukers rett til å holde vederlag tilbake.
I følge Forbrukerombudet vil man i tillegg ha vanskeligheter med å gripe inn i urimelige avtaler. Også angreretten ved oppussing kan bli dårligere.

Det er EU-kommisjonen lagt fram forslag til nytt direktiv for forbrukerrettigheter. Formålet er å harmonisere EU-landenes lovgivning for forbrukerrettigheter. Motforestillingene til direktivet er, fra forbrukerorganisasjoner i Europa, at noen nasjonale lovgivninger, for eksempel Norge, går mye lengre i beskytte forbrukerne. Dette blir ikke mulig under det nye direktivet, da loven omgjøres fra et minimumsdirektiv til et maksimumsdirektiv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**