Grønn og bedriftsvennlig krisepakke

-Venstre, Høyre og Krf har lagt frem felles krav og innspill til Regjeringens “krisepakke”. For Venstre har det vært viktig at tiltakene særlig har en klima- og miljøprofil, og at det lages målrettede tiltak som sikrer bedriftenes konkurranseevne, sier Anita Østby, Venstres andrekandidat ved stortingsvalget i Nord-Trøndelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Anita Østby

Foto: Østby

-Den økonomiske krisen rammer hardt, også i Norge, og må møtes med akutte tiltak. Venstre ønsker å bruke krisesituasjonen på en konstruktiv måte ved å forme fremtidens lavutslippssamfunn og et mer bærekraftig næringsliv, sier Østby. Krisen gir en mulighet til å skape varige forbedringer som både bidrar til å løse klimakrisen og finanskrisen. Venstre mener derfor at forslag til tiltak som bidrar til energieffektivisering og fornybar energi må prioriteres.

-Norge må også satse massivt på forskning og høyere utdanning for å videreutvikle kunnskapssamfunnet og en mer bærekraftig økonomi, sier Østby. Venstre mener derfor at økt støtte til virkemidler som fremmer bedriftenes forskning og utvikling — særlig prosjekter som bidrar til mer miljø- og klimavennlige løsninger er et velegnet tiltak nå. Venstre ønsker også å bruke skattesystemet aktivt i en mer miljøvennlig retning og mener også at det er viktig med et offentlig virkemiddelapparat som kan utløse en rekke av de gode prosjektene vi ser mange klimagrundere og bedrifter trenger finansiering til, sier Østby.

-Finanskrisen er global og da er det viktig å finne frem til tiltak som sikrer konkurranseutsatt industri og næringsliv. Venstre foreslår derfor at det innføres en målrettet ordning med et "bedriftenes konjunkturfond" som bidrar til å skyve hele eller deler av de store overskuddene fra 2008 til de kommende år hvor lønnsomhet, likviditet og soliditet blir dårligere, sier Østby.

-Venstre vil bruke både skattesystemet og direkte tilskudd for å øke satsningen på næringsrettet forskning, øke bedriftenes investeringer i forskning og utviklingsarbeid og stimulere bedriftene til å investere i nye maskiner. Det gjenstår å se regjeringens vilje til et bredt samarbeid om landets store utfordringer, avslutter Anita Østby i Nord-Trøndelag Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**