Interpellasjon til ordfører

Venstres representant i kommunestyret, Hanne Nora Nissen, har i en interpellasjon stilt ordføreren i Alstahaug noen spørsmål. Les hele interpellasjonen til kommunestyremøtet den 4.februar her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre ber ordføreren gi kommunestyret en oppdatering angående allerede iverksatte tiltak for utvikling av Strendene som industriområde.

Som medlem i planutvalget ba jeg i møtet den 15.januar om en redegjørelse for status angående de ulike aktivitetene som nå foregår på industriområdet Strendene. I orienteringen som da ble gitt, ble det påpekt fra sektorleders side at Aqua Rock, uten de nødvendige tillatelser, har gjennomført tiltak i et området som er regulert til masseuttak, samt gjennomført tiltak i friområdet i sør.

I møtet den 27.11.2008 vedtok planutvalget at Aqua Rock måtte utarbeide en søknad med konsekvensutredning på gnr 39 bnr 26 og 439. Denne søknaden måtte godkjennes før tiltak på nevnte område kunne iverksettes. Aqua Rock har til tross for vedtaket i planutvalget, uten nødvendige tillatelsene, gått langt ut over eksisterende uttaksområde, samt også gjennomført tiltak i et friområde som blir sett på som særdeles viktig område, både med tanke på den spesielle naturtypen og det biologiske mangfoldet som finnes der (rød liste arter registrert). I dette friområdet er det også registrert kulturminner, og Nordland fylkeskommune har i denne forbindelsen også gitt klar beskjed om at det er viktig at denne tiltaksgrensen overholdes.

Under orienteringen ble jeg også informert om at ordføreren dagen etter skulle delta på et møte med representanter fra kommunens administrasjon, hvor aktiviteten på nevnte industriområdet var hovedtema. Leder i planutvalget uttrykte da at dette møtet var noe han ikke var blitt kjent med. Dette er forøvrig grunnen til at undertegnede fremmer en interpellasjon til ordføreren.

Spørsmål til ordføreren fra Venstre:

· Kan ordføreren redegjøre for status angående masseuttaket på Strendene, samt CoastBase
Nordland’s videreutvikling av eksisterende kai?

· Kan ordføreren informere om resultatet fra de ulike møtene som har vært gjennomført i den
siste tiden i forbindelse med tiltakene som skjer i dette området?

· I planutvalgsmøtet 27.11.2008 ble det vedtatt en protokolltilførsel som berømmer Aqua
Rock for å være proaktiv i sitt planarbeid (undertegnede stemte for øvrig mot denne
protokolltilførselen). Vil ordføreren berømme Aqua Rock for å være proaktiv i sitt planarbeid?

Hanne Nora Nilssen
Kommunestyrerepresentant, Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**