Uttalelse fra årsmøtet 2008

Nei til torskeoppdrett i Trondheimsfjorden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Fisk sild

Foto: © Alexander Mychko | Dreamstime.com

Venstre ber om at Inderøy kommune sier nei til mer torskeoppdrett i Trondheimsfjorden, slik som Verdal kommune har gjort.
Det er flere søknader under behandling, som vil medføre en meget stor økning i akvakulturbiomasse dersom det gis konsesjon.

Miljøutfordringene ved en slik produksjonsøkning er betydelige.
Inderøy Venstre mener at det vil være svært uheldig om aktiviteten økes før man vet hvordan torskeoppdrett vil slå ut både for villaks og torskebestanden. Trondheimsfjorden må ikke bli et nasjonalt eksperiment for torskeoppdrett.

Genetisk påvirkning på ville bestander er en av de viktigste miljøutfordringene med oppdrett.
Rapporter, bl.a. fra Havforskningsinstituttet, viser at utfordringene er særlig store med torskeoppdrett. Gyting av oppdrettstorsk i merd vil på sikt kunne føre til at de stedegne torskestammene i fjorden blir genetisk utvannet. Torsk har lettere for å rømme enn laks, og i desember 2008 ble det også slått fast at det har rømt torsk fra Frengen Havbruk i Fjøsvika på Ytterøya. Det er fare for at rømt oppdrettstorsk sprer seg raskt utover relativt store områder med fare for interaksjon mellom rømt fisk og villfisk.
Viktige gyteområder for torsk ligger mellom nordøstspissen av Ytterøya og Inderøya.

Trondheimsfjorden er en nasjonal laksefjord. Stortinget har vedtatt at det ikke vil være tillatt med aktiviteter og tiltak som kan skade villaksen. Videre er vi pålagt å nytte Føre var-prinsippet. Dermed bør saken være enkel. Torskeoppdrett hører ikke hjemme i Trondheimsfjorden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**