Arbeiderpartiet – ad hoc politikkens ansikt

Arbeiderpartiet med sin gruppeleder i spissen har tatt “ad hoc politikk” til nye dimensjoner. Det er vanskelig å følge argumentene til Arbeiderpartiet når alle beslutningene kun er forankret i deres egen magefølelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hvordan skal Vestby drive en seriøs politisk debatt når utredninger og riktig saksgang blir ofret for sensasjonsoppslag i avisene? Den siste tiden har vist at posisjonen driver et improvisert og ufullstendig politisk arbeid.

Jeg ønsker å belyse disse konklusjonene ved å se på 3 konkrete skolesaker. Garder skole ble foreslått nedlagt i rådmannens innstilling til handlingsplan, uten annen utredning enn et unyansert regnestykke. I denne saken etterlyste ikke posisjonen utredninger eller andre undersøkelser, men foreslo sine egne varianter av løsning. Arbeiderpartiet kom opp med et forslag om 1-4 skole i Garder, uten forankring i annet enn en tankerekke. Dette forslaget så lenge ut til å ha flertall før det igjen snudde og det ble vedtatt at Garder skole skulle bestå, mens administrasjonen skulle legges til Vestby skole. Denne beslutningen ble fattet av posisjonen i kommunestyret den 8. desember i fjor uten å undersøke med Vestby eller Garder skole, elever, foreldre eller andre relevante instanser. Hølen skole er et tragisk kapitel hva gjelder vedlikehold og inneklima. Det er helt tydelig at Arbeiderpartiet ønsker å drive mediapolitikk på denne saken. Oppslaget i Moss Avis på lørdag 28. februar vitner om en overrumplet gruppeleder som skal vise handlekraft og storsinn på en gang. Det er ingen som er uenig med beslutningen om å handle raskt og prioritere et nytt skolebygg i Hølen, men det måten det blir gjort på. Det er ikke slik at prosjektering, finansiering og organisering av en ny skole kan få plass på samme ark i utredningen. Her må man sette seg ned å gjøre en grundig jobb, der alle blir ivaretatt i byggeperioden. Disse to skoleeksemplene vitner om en simpel og fraværende saksutredning. Her har man vedtatt ad hoc og satset på at ting løser seg i andre enden. Det samme kan jo sies om metodikken i den tredje og siste saken jeg ønsker å belyse. Vestby skole trenger en gymsal og 60 millioner er bevilget. Det kan virke som enkelte i Arbeiderpartiet har fått det for seg at det er kapital i kommunen til å bygge en storhall til 165 millioner. Dette luftslottet har de lagt ut på anbud og brukt mye penger på å prosjektere. Storhallen vil mest sannsynlig aldri se dagens lys. Her bruker man tid og ressurser på noe som er urealistisk, mens gymsalen til 60 millioner ikke har en eneste plantegning.

Disse tre eksemplene vitner om en unøyaktig og lite ryddig politisk behandling av viktige saker. Kommunen nærmer seg en gjeld på 1 milliard, og det er fortsatt mange store uløste oppgaver som trenger en redelig og troverdig behandling. Jeg tror det er uheldig for politikken at den arrogante holdningen får en så sentral plass når politiske beslutninger skal fattes. Forakten for demokratiet og mangel på ydmykhet vil i det lange løp undergrave den troverdigheten og tilliten som politikere trenger for å skjøtte sitt verv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**