Vann- og avløpsordninger i Ås kommune

Vann- og avløpsordninger for bebyggelse mellom Korsegården og Holstadkulen langs Drøbakveien

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ås Venstre ønsker i utgangspunktet lokale naturbaserte avløpsløsninger. Men i denne saken skal det uansett framføres ny kommunal vannledning til denne delen av kommunen. Det gir suverent best økonomi å legge nye kloakkrør samtidig.

Prinsippskisse av infiltrasjonsanlegg

I dag har ca. 50 % kommunalt vann og 50 % brønn. Mange spørsmål er ikke besvart. Kan det lages kommunale brønner lokalt for dem som får kommunalt vann i dag, i stedet for å legge nye rør? Hva med kvalitet? Er det mulig å erstatte infiltrasjonsbassengene?

En aktuell løsning er at kommunen finansierer flere små naturbaserte anlegg for dem som ikke kan eller bør knyttes til nytt anlegg og finansierer dette over VA-avgift. Dette gjøres i noen kommuner i dag. Kan dagens problemer med infiltrasjonsanlegg løses med å legge et biofilter i forkant?

Utgangpunkter må være flere lokalbaserte løsninger for både vann og avløp. Dette for at Ås kommune skal være en foregangskommune på miljøspørsmål. Ås kommune trenger å styrke miljøkompetansen på bruk av miljøvennlig teknologi i samarbeid med UMB og andre relevante institusjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**