Utviklingen av Gørvellplassen i Molde

Frøydis Austigard har sammen med andre politikere fra andre parti oppfordret til et bredt samarbeid mellom kulturinstitusjonene og Molde kommune slik at prosjektet kan la seg realisere. Her kan dere se hva de har skrevet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Gørvellplassen — en fremtidig kulturoase

Fire av Moldes sentrale kulturinstitusjoner har i flere år samarbeidet for å realisere et felles bygg til sine aktiviteter. Gjennom godt arbeid har Teatret Vårt, Jazzfestivalen, Bjørnsonfestivalen og Kunstnersenteret i Møre og Romsdal utviklet et prosjektet som vil gi dem nye fremtidsrettede lokaler midt i Molde sentrum. Man har fått statens aksept for finansieringsmodellen og nå i tillegg en svært gledelig bekreftelse på at staten også vil bidra økonomisk. Private aktører har også vært delaktig i finansieringen av forprosjekt. Når det gjelder fylkets medvirkning vil den siste brikken falle på plass ved Fylkestingets behandling i april. Kulturutvalget har alt gitt enstemmig støtte til at fylket går inn med 30 millioner, som forutsatt i prosjektets finansieringsskisse. Med dette har institusjonene selv, staten og Møre og Romsdal fylke fullt ut finansiert de arealer de fire institusjonene har behov for. Kommunens eneste bidrag til dette spleiselaget er at det stilles ferdig opparbeidet tomt til rådighet. Årlig kostnad er anslått til kr. 1,9 millioner. Molde kommune gjorde vedtak om slik medvirkning allerede i desember i 2007.

Ved utlysning av arkitektkonkurransen ønsket kommunens politikere at man også skulle se på muligheten for å legge folkebiblioteket inn i det nye bygget til de fire kulturinstitusjonene. Bakgrunnen for dette er at biblioteket i dag drives i leide lokaler og at man gjennom en slik lokalisering både kunne gi biblioteket nye, tidsriktige lokaler og styrke det nye bygget som kulturknutepunkt. Spørsmålet kommunestyret skal ta stilling til i april er derfor om Molde kommune skal si ja til et nytt bibliotek samlokalisert med de fire profesjonelle kulturinstitusjonene i byen vår.

Det er flere grunner til at Molde kommune nå bør benytte muligheten til å delta i dette samarbeidet. For det første er Molde i den heldige situasjon at vi fortsatt har et levende sentrum. Vi trenger ikke å reise langt for å se at dette ikke er situasjonen for alle byer på vår størrelse. Mer og mer av aktiviteten legges til kjøpesenter beliggende utenfor sentrum. Det krever en bevisst politikk for å hindre at dette skjer også hos oss. Som kommunepolitikere er det derfor vårt ansvar å legge til rette for at sentrum skal ha et tilbud og en aktivitet som gjør det interessant for næringsliv å etablere seg her. Vi har nå en ulik mulighet til å gi viktige kulturtilbud en arena midt i hjertet av sentrum, noe som uten tvil vil bidra til å styrke Molde sentrum som et levende senter.

For det andre vil en realisering av et nytt kulturbygg på Gørvellplassen styrke de fire profesjonelle kulturinstitusjonene. Institusjonene er hver på sin måte viktige identitetsbærere for Molde. Jazzfestivalens betydning for Molde er uvurderlig. I tall kan 2008-festivalen oppsummeres slik: 800 funksjonærer, 450 artister, 28 800 billettpublikum og ca 80 000 besøkende til byen. Teatret Vårt viste 282 forestillinger for i alt 31 861 mennesker i 2008. Dette høres solid ut, men vi vet at disse institusjonene opplever en stadig tøffere konkurranse om medieoppmerksomhet, artister og publikum. Nye og egne lokaler for Jazzfestival og Teatret Vårt vil styrke hver enkelt av institusjonene, men også legger til rette for nye kulturelle opplevelser i samspill mellom ulike kulturaktører. På den måten kan institusjonene ytterligere styrke sin posisjon i regionen.

En tredje grunn til at kommunen bør delta i dette samarbeidsprosjektet er at vi har et behov for å styrke folkebiblioteket som møteplass. Bibliotekene utvikles nå til å være noe mer enn et utlånstilbud. Et moderne bibliotek skal være en arena for læring og utvikling, for litteratur og kultur, for demokrati og ytringsfrihet. Alt i dag ser vi at biblioteket er en møteplass mellom mennesker i alle aldre og fra alle kulturer. Molde kommune har de siste årene tatt imot både flyktninger og personer som søker asyl. Biblioteket er uten tvil en sentral arena for integrering. Hvert år har biblioteket 113.000 besøkende og nær halvparten av alle utlån går til barn. Dette er imponerende, men erfaring viser at besøkstallene øker kraftig for de bibliotekene som tilrettelegges med tidsriktige lokaler. Selv om biblioteket allerede i dag er byens mest besøkte kulturtilbud har vi altså et stort potensiale når det gjelder å gjøre biblioteket til en møteplass for alle deler av byens befolkning.

En fjerde grunn til at vi bør støtte prosjektet er at det er et unikt byfornyingsprosjekt. I arbeidet med den nye sentrumsplanen har det vært en utfordring å skissere bærekraftige og realistiske løsninger for utvikling av arealene på Gørvellplassen. Prosjektet "Plassen" er et godt svar på denne utfordringen og det er Molde kommunes intensjon at plassens øvrige arealer også må bygges ut slik at det som i dag er Storgatas bakgård kan framstå som et attraktivt byrom. I likhet med Moldes kjente landemerker Aker stadion og Seilet vil prosjektet "Plassen" bli en attraksjon for byen. De skisserte planene har allerede vekket betydelig oppmerksomhet i internasjonale arkitektmiljøer.

De seks siste årene har Molde Kommune brukt nærmere 500 millioner kroner til investering i skolebygg og omtrent det samme til nybygg og rehabilitering av eldreinstitusjoner.
Molde Kommune står uten tvil foran store økonomiske utfordringer. Av rådmannens saksutredning går det fram at et nytt folkebibliotek på Gørvellplassen vil gi oss økte årlige utgifter på anslagsvis 1,7 millioner kroner sammenlignet med forventet husleiekostnad i dagens lokaler. Spørsmålet som stilles er gjerne om kommunen har råd til å bidra med et bibliotek inn i prosjektet på Gørvellplassen. Vårt spørsmål er om vi virkelig har råd til å la være. Dette spørsmålet skal kommunestyret ta stilling til i april etter at de ulike partigruppene har drøftet saken.

Frøydis Austigard (V)
Margareth Berg (Frp)
Per Kåre Trengereid (Ap)
Toril Hovdenak (H)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**