Mye ord, lite handling: Innovasjonsmeldingen

– Regjeringen har satt seg som mål å fornye Norge. Venstre deler Regjeringens visjoner, men dessverre evner ikke Regjeringen å følge opp med praktisk politikk. Slik blir det ikke mye innovasjon av, sier Venstres næringspolitiske talsmann Leif Helge Kongshaug i en kommentar til Regjeringens innovasjonsmelding.
Næringskomiteen har nå levert sin innstilling til den etterlengtede stortingsmeldinga om et nyskapende og bærekraftig Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Innholdsløst om innovasjon
– I snart 4 år har Venstre sett at den rødgrønne Regjeringen har sittet med hendene i fanget når det kommer til innovasjon i næringsliv og offentlig sektor. Der den forrige regjeringen tok grep og satset på forenkling, småbedrifter, forskning og gründere, har denne Regjeringen brukt 4 år på å innse at denne satsingen er en nøkkel for å beholde våre velferdsordninger og skape et grønnere Norge. Selv om Regjeringen kan se ut til å ha “sett lyset”, foreslår ikke Regjeringen konkrete tiltak som umiddelbart kan styrke innovasjonsevnen til næringslivet og institusjoner – slik at man i de vanskelige tidene vi er inne i kan bruke ressursene til å omstille næringslivet for å sikre velferdsordningene og ta viktige klimagrep, sier Kongshaug.

Ingen grønn revolusjon
– Regjeringen burde komme med konkrete tiltak med formål om å investere i klimateknologi, klima-gründere og miljøvennlig omstilling av eksisterende næringsliv. Desverre svikter Regjeringen på konkrete tiltak for miljøvennlig omstilling av næringslivet. Venstre deler Regjeringens visjoner for et grønt næringsliv, men hvordan de skal nå sine visjoner og mål fremstår som meget usikkert, fortsetter Kongshaug.

Venstres oppskrift

– Skal vi klare å øke innovasjonsevnen må vi styrke satsingen på forskning generelt og næringsrettet forskning spesielt, minske skjemaveldet og bedriftene må få bedre skatte- og avgiftsbetingelser i tillegg til bedre tilgang til risikokapital. Regjeringen innfrir ikke på disse områdene, mener Kongshaug.

KapitalFunn

– Venstre vil ikke lage nye store statlige konstruksjoner som investeringsfond eller investeringsbanker, men enkle ubyråkratiske ordninger som belønner dem som tør satse og som lykkes. Mye av nyskapingen som drives i dag, skjer innenfor etablert næringsliv. Mange gode ideer blir imidlertid aldri realisert, sier Kongshaug. – Dette vil Venstre endre ved å innføre skattestimuli til bedrifter som driver aktiv knoppskyting, etter modell av Skattefunn-ordningen. Venstre vil sikre bedre tilgang til risikovillig kapital for gründere gjennom det offentlige virkemiddelapparatet og gjennom skattestimulans for private investorer, kalt KapitalFunn, fortsetter Kongshaug.

Venstre har sammen med Høyre fremmet forslag om å be Regjeringen utrede en såkorninvestorordning, og fremme sak om dette for Stortinget. Dette forslaget vil ikke uventet bli stemt ned når saken kommer for Stortinget.

Forenkling
Venstre mener ulike virkemidler og offentlige støtteordninger, med til dels lite innbyrdes sammenheng og uoversiktlige koblinger, bidrar til å hemme verdifull nyskaping. Det er en fare for at kompleksiteten i virkemiddelapparatet bidrar til å skape uhensiktsmessig sterke bindinger mellom virkemiddelapparatet og den enkelte gründer, og belønne de som er flinkest til å orientere seg i støtteapparatet snarere enn de som har de beste ideene. Venstre har derfor fremmet forslag om å foreta en samlet gjennomgang av Innovasjon Norge og andre deler av det offentlige virkeapparatet, med sikte på betydelige forenklinger og forbedringer. Dette forslaget vil heller ikke få støtte fra regjeringspartiene, sier en skuffet Kongshaug.

Unnlatt å investere i fremtiden
– Til tross for de historisk gode tidene vi har opplevd i Norge de siste årene, har Regjeringen unnlatt å investere for framtiden. Den forrige Regjeringen måtte forholde seg til betydelig mindre økonomiske rammer, men den klarte likevel å satse på forskning og høyere utdanning. Handlingsrommet til å drive kvalitetsutvikling, internasjonalisering og institusjonssamarbeid har under dagens regjering blitt sterkt redusert. Dette har medført en lavere satsing på innovasjon og utvikling av nye produkter og kunnskap, mener Kongshaug. -Jeg vil påpeke at kunnskap er det viktigste Norge kan satse på i tiden som kommer, og at en slik satsing innebærer en sikring av fremtidig verdiskaping, velferd, demokrati og dannelse. Derfor har Venstre satset betydelig mer på forskning enn Regjeringen i våre alternative statsbudsjett, fortsetter Kongshaug.

Fremtidens arbeidsplasser
– Venstre mener framtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Framtidens arbeidsplasser er ennå ikke skapt, derfor vil Venstre ha en politikk som skaper og støtter nyskapning og gründere. Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv. Forskning, utdanning og skattesystem er derfor viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Desverre har ikke den sittende Regjering de samme prioriteringene som Venstre. Resultatet er tapte inntekter og mindre nyskapning, avslutter Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**