Befaringsrapporten klar

Rapporten fra planutvalgets befaring hos Aqua Rock på Strendene er nå klar. Den slår fast at Aqua Rock har gjennomført tiltak ut over gitte tillatelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I befaringsrapporten kommer det fram følgende:

Aqua Rock har gjennomført steinuttak i et område uten tillatelse. Tiltakshaver har kommet en god del lengre sør enn det som er gitt tillatelse til.

Deponi av avdekningsmasser er blitt lagret delvis inn i tilgrensende landbruk- natur- og friluftsområde (LNF-område), og delvis i et område registrert som prioritert naturtype med nasjonal og regional verdi.

Det er avdekket masse og laget borrerekker i et område en god del lengre sør enn det som det er gitt tillatelse til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**