Samiske temadager i grunnskolen

Våre barn lærer engelsk, tysk, spansk, fransk og you name it, men kan de hilse på sin egen samiske urbefolkning? Nei! Dette må vi gjøre noe med!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Interpellasjon fra Franziska Wika, Venstre

Kommunestyret 25.03.2009

Samiske temadager i grunnskolen i Vefsn kommune

På Den internasjonale morsmålsdagen 21. februar 2009 ble UNESCOs nye språkatlas lagt frem. Atlaset slår fast at rundt 2500 av verdens vel 6000 språk er truet. Det viser dessuten at hundrevis av språk allerede er forsvunnet. I Norge er det språket til den samiske urbefolkningen som i differensert grad er truet.
Definitivt truet:
1. Nord-samisk. Snakkes av 30,000 mennesker i Norge, Finland, Sverige og Russland
Alvorlig truet:
2. Skoltesamisk. Snakkes av 300 personer i Finland, er nesten forsvunnet i Russland og er definert som utdødd i Norge
3. Lule-samisk:
Snakkes av 2000 mennesker i Jokkmokk, Tysfjord, Norrbotten og Gällivare.
4. Sør-samisk:
Snakkes av 500 personer i Nord- og Sør-Trøndelag, Engerdal, Västerbotten og Härjedalen.
Kritisk truet:
5.Pite-samisk. Snakkes av 20 personer i Nottbotten og grensestrøkene nord i Nordland
(kilde www.unesco.no)
Norge har et internasjonalt ansvar for bevaring og videreutvikling av det samiske språket.

Sameflagg

Foto: nrk

Fylkestinget i Nordland i februar 2009 inneholdt en samisk temadag. Med stor interesse fulgte jeg statssekretær Raimo Valles foredrag om Norges samepolitikk. Som jeg ofte gjør når jeg har lært noe nytt og inspirerende, spurte jeg mine barn om de har lært å hilse på språket til den samiske urbefolkningen. Det viste seg at ungdommen har liten kunnskap om samer, deres kultur, historie og samfunnsliv. Et sterkt ønske om at alle barn i norsk skole bør vite mer om den samiske urbefolkningen vokste fram i meg og dette er utgangspunkt til denne interpellasjonen.

Manglende kunnskap om den samiske urbefolkningens språk og kultur er i stor grad medvirkende til misforståelser og fordommer. Det er allmenn liten forståelse for at Norge er grunnlagt på territoriet til to folk. Samisk kultur og språk bør derfor få en større plass i den norske grunnskolens pensum.
I oppfølgingen av regjeringens mål om at alle offentlige registre skal kunne bruke samiske tegn og at datautvekslingen mellom registrene skal fungere, at samiske navn, stedsnavn, adresser osv. registreres korrekt, er det viktig at kunnskap om samisk språk formidles til alle barn i grunnskolen i Norge. Det er også å bemerke at helsevesenet har spesielle utfordringer i omsorgssektoren som følge av helspersonells manglende språkkunnskaper.
Norge er verdensmester i formidling av fremmetspråk i grunnskolen, men evner ikke å formidle språket til sin egen urbefolkning. Det minste en kan forvente er at alle norske barn lærer å hilse og telle på samisk. Samiske temadager i grunnskolen kan i så måte være viktige bidragsytere til forståelsen av samisk tradisjon og språk. Kompetansenteret for urfolks rettigheter i Kautokeino, departementet og Fylkeskommunen kan være faglige partnere og søknadsinstanser i realiseringen av samiske temadager i Vefsn kommune.

Mitt spørsmål er:
Kan kommunestyret gi sin tilslutning til at det innføres samiske temadager i grunnskolen i Vefsn kommune fra skoleåret 2009/10?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**