Tilsvar til Tore Larsen

I et leserbrev gir Alstahaug Venstres Hanne Nora Nilssen svar på Tore Larsens påstander om at Nilssen ønsker at beslutninger skal tas hos Fylkesmannen. Videre påpeker Nilssen manglende samsvar mellom befaringsrapportens innhold og de ulovligheter Larsen som aksjonær hevder Aqua Rock har begått.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Aksjonær i Aqua Rock AS Tore Larssen, sier i et leserinnlegg i Helgelands Blad at han tror firmaet følger boka mer enn de fleste. Videre hevder han at det eneste "straffbare" som Aqua Rock har gjort, er å lagre en mindre jordhaug utenfor det omsøkte området for uttak. Dette samsvarer ikke med rapporten som ble utarbeidet etter Planutvalgets befaring på Strendene. I befaringsrapporten kommer det fram følgende:

Aqua Rock har gjennomført steinuttak i et område uten tillatelse. Tiltakshaver har kommet en god del lengre sør enn det som er gitt tillatelse til.

Deponi av avdekningsmasser er blitt lagret delvis inn i tilgrensende landbruk- natur- og friluftsområde (LNF-område), og delvis i et område registrert som prioritert naturtype med nasjonal og regional verdi.

Det er avdekket masse og laget borrerekker i et område en god del lengre sør enn det som det er gitt tillatelse til.

Med andre ord har Aqua Rock uten tillatelse gjennomført avdekning av masser, deponering av masser og uttaking av stein i et stort område som Planutvalget den 27.11.08 ba om konsekvensutredning på. Dette i tillegg til å ha lagret store mengder masse i et tilstøtende LNF-område.

Tore Larssen hevder videre i sitt leserinnlegg at undertegnede ønsker at beslutninger skal tas hos Fylkesmannen. Dette er ikke korrekt. Som tilsynsmyndighet har Fylkesmannen et ansvar overfor kommunene, som innebærer at Fylkesmannen må "si stopp" når de innser at de lokale myndigheter ikke følger gitte lover og forskrifter. Som representant for Venstre ønsker jeg å forholde meg til plan- og bygningsloven med forskrifter, nettopp for å slippe at Fylkesmannen kobles inn.

Hanne Nora Nilssen
Medlem i planutvalget, for Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**