Sonstranda

Kommunestyresak 22/09 i møte 23.03.2009. Konklusjon: Vestby Venstre ber om at den ekstra flytebrygga tas ut av reguleringsplanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Son

Vestby Venstre konstaterer at planforslaget som nå legges fram til sluttbehandling i kommunestyret, er blitt litt bedre enn det opprinnelige forslaget som omfattet en gangvei diagonalt over svaberget på Sonsstranda. Vestby Venstre anser likevel deler av planen som uakseptabel, idet den innebærer en ny flytebrygge i tillegg til de andre som allerede er regulert og delvis etablert ved spahotellet.

I det opprinnelige administrative forslaget til "Mindre vesentlig endring" av reguleringsplanen var det foreslått en ekstra flytebrygge med delvis tosidige båtplasser inntil sørenden av Sonsstranda. Dette medførte så sterke protester fra lokalmiljøet at planen ble endret og brygga redusert til en kort utstikker. Etter utleggingen til offentlig ettersyn kom imidlertid flytebrygga tilbake i den opprinnelige lengden, med båtplasser langs bryggas sørside. Dette forslaget ble behandlet og godkjent av plan- og miljøutvalget, og legges nå fram for kommunestyret.

I denne saken har kommunen tatt to skritt tilbake med hensyn til flytebrygga, men i siste runde tatt nesten to skritt fram igjen. Rådmannen sier i sin innstilling:

Med dette som basis og med henvisning til at brygga har stor betydning for kommunens havnevirksomhet knyttet til oppfyllelse av utbyggingsavtalen og hotellets behov for gjestehavnplasser, finner rådmannen at bryggeløsningen ut fra en totalvurdering må anbefales. De negative virkningene av bryggeanlegget slik det nå er utformet, vurderes som små. Bryggeanlegget har også positiv betydning som aktivitetsområde for bading/soling for alle.

Sonhavn

Enda en gang viser det seg at det er inngått utbyggingsavtale som ikke kan oppfylles innenfor vedtatt reguleringsplan, slik som også var tilfelle på Son Havn Nord. Enda en gang ser vi konsekvensene av manglende utredninger. Dermed er Spahotellet blitt for stort, og det er Sonsmiljøet som igjen må lide for dårlig og lettvint planlegging. Rådmannens kommentarer er også svært lettvinte og intetsigende: "ut fra en totalvurdering". Direkte selsomt blir det når han påstår at bryggeanlegget har positiv(!) betydning som aktivitetsområde for bading/soling for alle.


Konklusjon:

Vestby Venstre ber om at den ekstra flytebrygga tas ut av reguleringsplanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**