Stramme tider i Lindesnes kommune

Venstre har brukt en del tid på å prøve å kutte der det er mest skånsomt, men det er klart at noe må nødvendigvis kuttes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Med bakgrunn i en urolig finansverden og overskridelser på fjordårets budsjetter sitter Lindesnes kommune i en rimelig trang situasjon.
Vi må kutte 26 millioner i 2009 og 2010 og det er absolutt en utfordring.
Det å spare så mye penger uten at det går ut over tjenestetilbudet er nesten umulig.

Venstre har brukt en del tid på å prøve å kutte der det er mest skånsomt, men det er klart at noe må nødvendigvis kuttes.

Noe er kuttet i sentraladministrasjonen med en verdi på drøyt en million.
Oppvekst og kultur er det også foretatt betydelige kutt, flere lærerstillinger er fjernet og det er også kuttet til beinet på andre administrative stillinger.

Det er alltid vanskeligst å kutte i skole og eldreomsorg, men det er der det største potensiale er. Det ble i kommunestyret gjort noen endringer i formannskapets innstilling.

Venstre kom, sammen med Høyre og Krf fram til et felles forslag som gjorde at vi beholder ungdomsarbeiderstillingen uforandret. Noe reduksjon ble det på Vigmostad eldresenter der kjøkkenet legges ned og senteret serves av kjøkkenet ved Lindesnes omsorgsenter.

Det viktigste opp i all elendigheten er at vi kanskje kan se på organisasjonen i kommunen med mer kritiske øyne enn vi ville ha gjort i gode tider.

Per Olav fremmet et forslag på vegne av Venstre. Dette forslaget ble enstemmig formannskapets innstilling til kommunestyret. Forslaget ble vedtatt i kommunestyret 19.mars 2009.

Per Olav 27okt08

Foto: Kjell Olsen

Vedtaket lyder slik:
“Med bakgrunn i ønske om en slankere kommuneadministrasjon og bedre kontroll med kommunens økonomi utarbeider rådmannen forslag til en mer effektiv og rasjonell tjenesteproduksjon.
Det legges i denne sammenheng spesielt vekt på å utarbeide en organisasjonsmodell med en overgang til to administrative nivåer (flat struktur) der dagens etater erstattes med at driftsenhetene (skole, barnehage, hjemmetjenestene etc.) ledes av driftsledere.
I tillegg bes det vurdert om det er mulig å utføre flere tjenester på interkommunalt nivå, samt om det er hensiktsmessig å slå sammen grupper/enheter.
Rådmannen utarbeider forslag til ny organisasjonsmodell slik at denne kan behandles i kommunestyret så snart som mulig”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**