Når skal Røyken kommune ta sin del av klimaansvaret?

I mer enn to år har Røyken Venstre jobbet for å få på plass en lokal miljø- og klimaplan for Røyken. I 2007 ba vi administrasjonen om å utarbeide forslag til klimaplan for Røyken kommune. Responsen var positiv, “alle” var enige i at Røyken skulle ta sin del av den nasjonale dugnaden mot klimaendringene. Gjennom det interkommunale Vestregionen-samarbeidet skulle Røyken gå i gang med arbeidet for en felles klimaplan i løpet av 2008. En konkret miljø- og klimaplan skulle legges fram innen budsjettbehandlingen høsten 2008. Men dessverre – lite har skjedd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Rebekka Borsch, leder i Røyken Venstre

Rebekka Borsch, leder i Røyken Venstre
Foto: Judith Borsch

Mens mange kommuner over hele landet for lengst har utarbeidet klimaplaner, eller er godt i gang, ser det ut som om den felles klimaplanen for Vestregionen er satt på vent. Derfor spør Venstre nå på nytt: Når skal Røyken kommune ta sin del av det kollektive klimaansvaret?

Det er ikke lenger mulig å ignorere den omfattende trusselen menneskeskapte klimaendringer utgjør. Global oppvarming er den største miljøutfordringen vi står overfor. Gjennom Kyotoprotokollen og det nasjonale klimaforliket har Norge forpliktet seg til å kutte sine utslipp av klimaskadelige gasser kraftig. Utviklingen viser det motsatte; i 2008 var Norges klimautslipp rekordstore.

Behovet for lokale tiltak større enn noensinne
Behovet for lokale tiltak som kan møte klimautfordringene er altså større enn noensinne. Røyken trenger derfor en forpliktende kommunal energi- og klimaplan som viser hvordan kommunen skal arbeide med klima- og energispørsmålene. Klimaplanen må inneholde konkrete mål, prioriterte tiltak og tidsrammer. Stikkord er energieffektivisering og energisparing, forbruk, innkjøp, transport, arealforbruk, bygg og planlegging, vann- og avfallshåndtering, skog og jordbruk.

La meg minne om at Vestregionen har vedtatt mål og ambisjoner om at regionen skal ha en ledende rolle i arbeidet med klima- og energispørsmål. Da er det trist og pinlig at ikke klimaarbeidet prioriteres mer! Vi ligger langt etter. Osloregionen har allerede gjennomført omfattende tiltaksanalyser og vedtatt mål og strategier. Om lag 15 — 20 prosent av Norges samlede klimagassutslipp kan reduseres gjennom tiltak i kommunesektoren.

Svært mange kommuner arbeider allerede med klima og energitiltak. Det er på tide at Røyken kommune for alvor begynner å bidra til dette viktige arbeidet.

Rebekka Borsch, leder Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**