Kommunedelplanen for energi og klima for Gran kommune

Kommunedelplanen for energi og klima 2009 – 2014 har vært ute til høring. Planen har mye bra for seg, men kan en kommune virkelig ta ansvar for de nasjonale klimamålsettingene, spør Gran Venstres miljøpolitiske talsmann Even Raassum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Klimatrusselen er en utfordring som krever delaktighet på alle nivåer, fra enkeltmenneskers bevisstgjøring til statlig styring. Kommunene har flere virkemidler som kan legge til rette for miljøbesparende tiltak. Noen eksempler: kommunen kan styre boligutbyggingen slik at man blir mindre avhengig av å bruke bilen, legge til rette for økt bruk av fornybar energi, samt legge til rette for gang og sykkelveier.

Kommunene som eier av 25 prosent av alle næringsbygg i Norge har et stort potensiale i omlegging til fornybare energiformer i sine egne bygg. Kommunen bør stimulere innbyggere til å ta miljøvennlige valg gjennom opplysning og informasjon. Her er det bare kreativiteten som setter grenser. Men like fullt så er det viktig å skille mellom hvilke utslipp kommunen bør eller kan gjøre noe med og hva som er overordnet.

Hvis man ser på Gran Kommune så kommer nær 80 % av utslippene fra veitrafikk og landbruk, henholdsvis 47% og 32%, Dette er utslipp som en kommune på kort sikt lite kan gjøre noe med, videre mener jeg at gjennomgangstrafikken er regional og ikke bør være med i et kommunalt klimaregnskap. Hvis vi virkelig vil begrense de store utslippene så må det gjøres noe med utslippene fra olje- og gassektoren.

Miljøstiftelsen Zero har utarbeidet en liste over de 25 største utslippskildene i Norge. Som et eksempel kan det nevnes at Statoilhydro Mongstad-raffineriet Hordaland alene slipper ut over 24 ganger mer CO2 enn hele Gran kommune tilsammen. Grans totale utslipp er 71 000 tonn og Statoilhydro Mongstad anlegget slipper ut 1728000 tonn alene. Tar man de 5 største utslippskildene så tilsvarer det all biltrafikk i hele Norge.

Bilavgiften burde omarbeides slik at det virkelig lønner seg å kjøpe miljøvennlige biler. I dag fordeles bilavgiftene på Vekt, CO2 utslipp og effekt. Man kan spørre seg hvorfor effekt er med i et slikt avgiftssystem. Dersom bilen har høy effekt, men fortsatt slipper ut lite CO2, så må det vel være greit. Det å velge miljøvennlig må lønne seg.

Kommunale virkemidler er ikke tilstrekkelig for å oppnå ønsket effekt, skal man virkelig nå nasjonale klimamål, så må staten legge til rette for en mer forurensningsfri veitrafikk, det bør gjøres gjennom styrte avgifter og et bedret kollektivtilbud i og rundt de store byene, samt at utslipp fra olje og gass sektoren må reduseres. Dette er det eneste som kan redusere utslippene tilstrekkelig, men kommunal delaktighet er allikevel viktig.

Kommunedelplan for energi og klima 2009 til 2014 må være et dokument som aktivt blir brukt i samfunns og arealplanlegningen i Gran kommune, Gran Venstre ønsker lykke til i den videre prosessen.

Even Raassum
Miljø politisk talsmann Gran Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**