Regjeringa svekker lokaldemokratiet

Regjeringen foreslår nå å avslutte forsøkene med direkte ordførervalg. – Dette er en svekkelse av lokaldemokratiet, og nok et signal om at regjeringspartiene ikke prioriterer det lokale selvstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


For Venstre er det viktig at kommunene får frihet til å velge den løsningen som passer best i hver enkelt kommune. Jeg har svært vondt for å forstå hvorfor Regjeringen vil frata kommunene mulighet til å bestemme dette selv.

Stortingsmeldingen "Et sterkt lokaldemokrati" er Regjeringens oppfølging av Lokaldemokratikommisjonens 2 NOU-er, men er på flere områder ingen styrking av lokaldemokratiet. Blant annet foreslår Regjeringen å avslutte forsøkene med direkte ordførervalg. Begrunnelsen er i hovedsak at man ikke kan fastslå at tiltaket fører til økt valgdeltakelse.

Venstre har 4 direktevalgte ordførere, som alle kommer fra kommuner som økte sin valgdeltakelse i 2007. – Selv om ordningen ikke har fungert like godt overalt, så har vi gode erfaringer i mange kommuner der det har vært direkte ordførervalg. Og de kommunene som ikke har fått noe positivt ut av det, kan jo når som helst gå tilbake til gammel ordning.

-Dessuten er det ikke slik at økt valgdeltakelse alene skulle være målet for en direktevalgsordning i de kommuner som ønsker det. At kommunene selv står fritt til å velge løsning i dette spørsmålet må jo være et selvstendig poeng i en melding som heter "Et sterkt lokaldemokrati".

Politiske skillelinjer og partienes profil varierer rundt omkring i landet, og mange steder vil det være positivt å la folket bestemme ordfører i stedet for at politikerne ordner opp i et så viktig spørsmål på bakrommet.
Venstre mener at det bør være opp til den enkelte kommune å avgjøre om de ønsker direkte valg på ordfører og varaordfører, og har lagt inn forslag om dette i meldingen. Et direkte ordførervalg gir mer makt til velgerne, og det gir større legitimitet til den som velges.

Hilsen
Atle Holgersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**