Utvidet åpningstid i biblioteket?

Kommunestyremøtet 31. mars ble Hurum Venstres interpellasjon om Folkebiblioteket på Tofte behandlet. Ordføreren var positiv til forslaget og sendte den videre til det ekstrordinære formannskapsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Interpellasjonen kom opp som siste sak i kommunestyremøtet. Les interpellasjonen her.

Gunn-Torill Homme Mathisen argumenterte slik for interpellasjonen:
“Venstre brenner for biblioteket og vi tror kultur er viktig i tunge tider. Sødra Cell Tofte permittere 250 ansatte og ingen vet hva som skjer videre med hjørnesteinsbedriften når permiteringstiden er ute.

Med forslaget om å utvide åpningstiden til folkebiblioteket ønsker Venstre å bidra med et positivt tiltak i en omstillingstid for Toftesamfunnet. Vi ønsker å tilrettelegge for gode tilbud på dagtid til alle som måtte ønske det. Biblioteket er et godt kulturtilbud der alle kan finne noe av interesse og å gå på biblioteket er dessuten helt gratis.

 Foreldre og barn sammen på biblioteket?

Foreldre og barn sammen på biblioteket?
Foto: Microsoft

Med bakgrunn i de forestående permitteringene på Sødra iverksettes en ordning med forenkling av retningslinjer for SFO/barnehagene for permitterte i Hurum kommune. Foreldre som er permittert, kan hvis de ønsker det, søke om permisjon fra SFO og barnehageplass og få fritak for betaling av plassen de ikke benytter i permitteringsperioden. Det er et veldig bra tiltak!

De barna som da ikke går i barnehagen kan bli med foreldrene sine en tur på biblioteket – der er det mye morsomt for barna å leke med.

Jeg tror at når en har det litt tungt er det viktig å stimulere og styrke både individet og fellesskapet. En måte å gjøre det på er å skape positive møteplasser. Det eneste møtestedet på Tofte på dagtid utenom biblioteket, er en liten kafè. Jeg har hørt at kantina på fabrikken vil være åpen for de som måtte ønske å stikke innom — fint! Da har folk valgfrihet og kan velge det tilbudet de ønsker. Kanskje til og med noen sier: Ja, takk, begge deler? Da kan de skravle høylytt i kantina på Sødra og heller nyte freden, godt lesestoff og lavmælt prat på biblioteket.

Venstre ønsker å øke rammene for biblioteket med umiddelbar virkning, slik man kan utvide åpningstiden. Vi tenker oss en daglig åpningstid fra kl. 10. Ved å ha en fast åpningstid og oppe alle hverdager trenger man ikke å lure på om man kommer til stengt dør.

Ved å styrke bemanningen med en 20% stilling, 7 timer i uken, vil man kunne få utvidet åpningstiden med 1 time mandag, onsdag og torsdag, samt holde åpent 2 timer tirsdag og fredag. Biblioteket er nå stengt tirsdager og fredager.

 Skal det være en kopp kaffe og en avis eller tre?

Skal det være en kopp kaffe og en avis eller tre?
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Forslaget innebærer at dette er et strakstiltak og for en avgrenset periode. Det er nesten to måneder til neste kommunestyremøte, så derfor må vi fatte et vedtak nå. "

Ordføreren sa mellom annet dette i sitt svar:
"Interpellanten tar utgangspunkt i at Sødra Cell Tofte skal permittere 250 ansatte, og at dette vil merkes i lokalsamfunnet. Dette er ordfører meget enig i. …
…I tillegg til permitteringene ved Sødra Cell Tofte, er det i Tofte siste halvåret avviklet bedrifter bl.a. Hurum Papermill AS, og også flere har fått permitteringsvarsel i Hurum…
I den tiden vi er inne i nå — mener ordfører i utgangspunktet at alle forslag om tiltak må vurderes seriøst. Så også dette — at kommunen stiller opp og utvider et av sine tilbud i lokalsamfunnet som kan benyttes til å etablere en bedre og mer tilgjengelig møteplass …

… Kommunestyret kan imidlertid ikke fatte bevilgningsvedtak med bakgrunn i en interpellasjon. Det beste er å sende bevilgningssaker tilbake til rådmannen for fremleggelse i neste møte, slik at saken får en grundig utredning og behandling.

I dette tilfelle har imidlertid rådmannen de siste dagene utredet saken. Kostnadene for tiltaket ut året, er kr 100.000. En eventuell bevilgning i forhold til budsjett, i denne saksutredningen er innenfor formannskapets konto for «reserverte bevilgninger».
Ordfører vil derfor fremlegge denne saken i det ekstraordinære formannskapsmøte nå umiddelbart etter kommunestyret. Så – hvis formannskapet vedtar at denne saken kan settes på dagsorden, så kan denne avklares i løpet av kvelden.

Forøvrig vil ordfører informere om at formannskapet og kommunestyret i løpet av mai/juni får til behandling bl.a. 1. tertial rapporten. I sammenheng med dette vil kommunestyret få en oversikt over regnskapsituasjonen, og får en bedre oversikt over og forslag med hensyn til tiltak og til benyttelse av restbeløpet i Tiltakspakka fra regjeringen vi fikk i vinter."

Gunn-Torill Homme Mathisen takket for velviljen fra ordføreren og merket seg at det foreslåtte beløpet var blitt øket fra kr 50 000,- til kr 100 000,- for å eventuelt kunne gjennomføre tiltaket ut året.

Saksdokumenter

Foto: Microsoft

Saken ble så satt på sakslista i det ekstraordinære formannskapsmøtet som etterfulgte kommunestyret. Rådmannen hadde forberedt en sak og gjort en kostnadsberegning for gjennomføring av tiltaket fra medio april og ut året. Dette vil koste kr 100 000,- Summen inkluderer diverse utgifter og innkjøp av en ekstra PC i forbindelse med en utvidelse av driften.

I debatten kom det fram ulike syn på forslaget om utvidet åpningstid for folkebiblioteket. Særlig kritiske var Trond Røed (Frp) og Sverre Georgsen (AP) og Høyres Monica Brattlie og Marit Vannebo var også tvilende. Ordfører Anne-Hilde Rese og Synnøve Gimmestad (AP), derimot, var positive, og støttet Venstre.

Ordfører fremmet så følgende forslag på bakgrunn av det som kom fram i debatten:

Rådmannen gis fullmakt til å iverksette tiltak innenfor en ramme på inntil kr. 100.000,-
på Tofte etter nærmere drøftelser i lokalsamfunnet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Fagforeninger og fellesutvalg vil nå bli forespurt om sitt syn i saken.

Etter møtet var forslagsstiller Gunn-Torill Homme Mathisen godt fornøyd og imøteser fortsettelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**