Faglig argumentasjon og logisk rasjonalitet kontra politisk rasjonalitet

Rådmenn innehar en dobbeltrolle idet de på den ene side skal utøve rollen som selvstendig fagadministrasjon med rett til å hevde selvstendig faglige vurderinger og samtidig skal være et politisk sekretariat for de folkevalgte.
Denne dobbeltrollen kan være en utfordring både for rådmannen selv og for de folkevalgte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Politise styringssignaler er viktige når kursen stakes ut.

Politise styringssignaler er viktige når kursen stakes ut.
Foto: Jan Einar Henriksen

For administrasjon kan det også være en utfordring å akseptere at deres faglige argumenter og logiske rasjonalitet kan bety mindre enn den politiske rasjonalitet når vi som folkevalgte behandler en sak.

For de folkevalgte vil hva det er mulig få flertall for, bety mer enn hva som for administrasjon er faglig rasjonelt. Dvs. de folkevalgte skal ikke utøve et faglig skjønn, men vurde av hva som er hensiktsmessig ut fra et mer allment folkelig skjønn. Skillet mellom administrasjon og politikk endres også over tid, men det er alltid de folkevalgte som definerer hva som er politikk. Det må administrasjon akseptere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**