Ville satse på barne- og ungdomsidrett

“Halden kommune burde levert innspill til planprogrammet for Fylkesdelplanen "Sammen for fysisk aktivitet i Østfold 2009-2012" for å være med på å påvirke beslutningene så tidlig som mulig, og ikke bare ta saken til orientering som en referatsak,” uttaler Venstres idrettspolitiker Per Magnus Finnanger Sandsmark etter hovedutvalgsmøtet 21. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Idrett og folkemusikk

Foto: Ingvild Stegane

Venstres representant ville da fremmet forslag om å ta inn frivillig sektor i mål- og strategiplanen, at barn og ungdom skal være et av de gjennomgående temaene i planen og at anlegg som flere ut i et større mangfold av aktiviteter skulle vært prioritert.

Dersom det hadde blitt gitt anledning til det, ville Sandsmark fremmet følgende forslag:

Fylkesdelplan for fysisk aktivitet i Østfold 2009-2012, Høring av forslag til planprogram

Idrettens og friluftslivets viktige rolle i det frivillige Østfold må synliggjøres i planen. Uten det frivillige arbeidet ville mulighetene til og tiltakene for økt fysisk aktivitet vært vesentlig færre og i vesentlig mindre omfang. Fylkesdelplanen må ta opp i seg frivillighetens kår i Østfoldidretten og hvordan man kan stimulere til å beholde, øke og styrke den frivillige aktiviteten innen idrett og friluftsliv. Derfor bør frivillighet være en del av mål- og strategidelen i fylkesdelplanen. Den frivillige sektoren må også synliggjøres i gjennomgangen av generelle utviklingstrekk innen planområdet.

Gjennom idretten deltar hundretusener nordmenn i frivillig arbeid, og bidrar til sin egen og andres helse og velvære, gjennom å bygge fellesskapet seg i mellom. Denne egenskapen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv har er unik, og viktig å ta vare på. Derfor er forslaget om at inkludering, integrering, universell utforming og folkehelse skal være gjennomgående temaer godt. Dette fellesskapet og engasjementet rundt aktivitet fungerer inkluderende og stimulerer til deltakelse og knytting av nye bånd uavhengig av hvem man er. Halden kommune støtter derfor fylkeskommunens forslag om at inkludering, integrering, universell utforming og folkehelseperspektivet vil være gjennomgående og viktige temaer i fylkesdelplanen.

I forslag til ny fylkesplan er også Barn og unge trukket fram som en viktig prioritering, under parolen flere folk i fysisk aktivitet. Det er viktig at dette også synliggjøres i fylkesdelplanen. Barn og unge er ikke foreslått som et gjennomgående tema i planen. Det bør det være. Gjennom å gi alle muligheten for å oppleve mestring gjennom aktivitet tilpasset sine interesser og funksjonsnivå skaper vi glede og tilfredshet for fylkets barn og unge. Derfor må barne- og ungdomsfokuset være en mer sentral del av fylkesdelplanen enn det ser ut til at det er tiltenkt. Halden kommune mener derfor at barn og ungdom skal være et av de gjennomgående temaene, i tillegg til de fire som er foreslått i dag.

Anleggsdelen i planen er også viktig, særlig vil Halden kommune peke på behovene for nærmiljøanlegg, som stimulerer til fysisk aktivitet, også for de som ikke er med i organisert idrett fra før av. Fylkesdelplanen må prioritere anlegg som får flere ut i et større mangfold av aktiviteter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**