Rogaland fikk fullt gjennomslag for bybane

Landsstyret vedtok på Venstres landsmøte, enstemmig, å støtte Rogaland Venstres forslag om å prioritere bybane på Nord-Jæren i første planperiode i NTP, det vil si før 2014.- Med dette slår Venstre fast at staten skal bidra økonomisk til bygging av bybane på Nord-Jæren og at den skal være en skinnegående løsning, sier Helge Solum Larsen. Solum Larsen er stortingskandidat og leder av Rogaland Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Vi har sikret sentral støtte til prosjektet fra Venstre, sier Solum Larsen. Dette betyr at Venstre vil fremme forslag om å prioritere bybanen når Stortinget skal behandle Nasjonal transportplan (NTP).

Her er hele uttalelsen:

Nord-Jæren må få sin bybane

Venstres beklager at Nasjonal transportplan (NTP) ikke i sterk nok grad prioriterer konkrete tiltak som kan løfte trafikk fra privatbil til andre transportformer i storbyområdene. Det er sterkt beklagelig at ikke regjeringen makter å prioritere tiltak som møter klimautfordringen.

Storbyområdet Sandnes-Stavanger vokser kraftig. Skinnegående bybane det viktigste tiltaket som kan løse trafikkavviklingen mellom bolig — og næringsarealer på en miljøvennlig og framtidsrettet måte. Bybanen flytter trafikk fra privatbil til kollektiv. Bybanen vil lette trykket på veinettet og bedre framkommeligheten for nytte- og gjennomgangtrafikken. Bybanen er det eneste tiltaket som kan bidra til å nå målsettingene om reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren.

Bybaneplanene er så langt neglisjert av regjeringen. En lokal henvendelse om spleiselag for planlegging har aldri regjeringen besvart. I sitt forslag til NTP har regjeringen fraskrevet seg medansvar for prosjektet. Denne negative holdningen står i sterk kontrast til det lokale engasjementet for å få til klimapolitisk endring.
Byene Stavanger og Sandnes har sluttet seg til prosjektet Framtidens byer og legger opp til å kutte de lokale klimagassutslippene med 20 prosent innen 2020. Å redusere utslippene fra biltrafikken vil sammen med en gjennomtenkt arealpolitikk være det viktigste for å nå dette målet.

Venstre har bidratt til bedret kollektivtransport i både Oslo og Bergen. Bybaneutbyggingen i Bergen realiseres på grunn av direkte statlig medvirkning som Venstre sikret fra regjeringsposisjon. Klimautfordringen er så alvorlig at storbyer som selv ønsker å prioritere miljøvennlig transport, slik situasjonen er i Stavanger, må få statlig støtte til det.

Venstre gir sin støtte til bybaneutbygging på Nord-Jæren og vil arbeide for at dette samferdselstiltaket tas inn som forpliktende tiltak i første planperiode av NTP. Det er nødvendig at staten forplikter seg slik lokale myndigheter allerede har gjort.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**