Venstre – uten særinteresser for alle

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstre logo

Foto: dataaminert

Vi har en sterk tro på menneskets ansvarsfølelse, skaperevne og kreativitet. Vi tror at mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og til livsgrunnlaget til våre etterkommere. Det viktigste for Venstre er:

Å ta steget over i lavutslippssamfunnet
– Overgang fra å være en fossilnasjon til å bli et moderne samfunn basert på fornybar energi.
– Bevare naturen, miljøet og ressursene våre for en bærekraftig framtid.

Å bygge kunnskapssamfunnet
– En storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning.
– Flere gründere og nye bedrifter.

Å reformere velferdssamfunnet
– Mer behandling, bedre pleie og mer omsorg i folks nærmiljø.
– Styrke lokaldemokratiet gjennom sterkere kommuner som er i stand til å overta velferdsoppgaver fra staten.

Det sosialliberale samfunnssystemet
Vi lever ulike liv – heldigvis. Venstres visjon er et sosialt og liberalt samfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Venstre tar utgangspunkt i enkeltmennesket, uansett sosial status, nasjonalitet, bosted, hudfarge eller legning. Friheten skal gjelde for alle overalt. Vi ønsker et mangfoldig samfunn hvor forhold mellom mennesker bygger på toleranse og respekt. Som et sosialliberalt parti ønsker vi en stat som aktivt bekjemper sosial urettferdighet. Samtidig vil vi unngå at staten og utvalgte interesseorganisasjoner får for stor makt på bekostning av enkeltmennesket og mangfoldet i det sivile samfunnet.

Venstre er en del av en internasjonal idétradisjon som går tilbake til opplysningstidas humanisme, med krav om frihet fra tvang og vilkårlig styre. Den sosiale liberalismen vokste fram på 1800-tallet med krav om en aktiv stat for å skape sosial rettferdighet og reell frihet for alle. Da Venstre ble dannet i 1884, var frihet for den enkelte supplert med ansvar for hverandre den sosiale liberalismens kjerne. Venstre var det ledende reformpartiet i Norge for utvikling av demokratiet, den offentlige skolen og velferdsstaten.

Det sosialliberale samfunnssystemet bygger på maktbalanse og maktspredning som sentrale prinsipper. Demokratiet gir borgerne den endelige makten i samfunnet, og politikkens spilleregler skal gjøre det mulig å kontrollere myndighetenes maktutøvelse og forandre samfunnet på fredelig vis. Den liberale statsmakten må respektere begrensninger i egen makt, og systemene skal være enkle og tilgjengelige for borgeren. Fagorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner er viktige, men deres korporative makt på vegne av sine medlemmer må aldri erstatte den styringen folkevalgte organer utøver på vegne av hele befolkningen. Rettsstaten gir likhet for loven, garanterte rettigheter og alminnelig rettssikkerhet gjennom uavhengige domstoler. Rettsstaten setter grenser for maktutøvelse, enten det gjelder staten, organiserte interesser eller enkeltmennesker.

Markedsøkonomien skaper valgfrihet og velstand gjennom åpen konkurranse, eiendomsrett, nyskaping og forbrukervalg. På sitt beste sprer markedsøkonomien makt og bidrar til desentralisering. Men demokratiske beslutninger må alltid sette rammer for markedsøkonomien. Fellesskap er mye mer enn stat og kommune. Det sivile samfunnet omfatter alle former for frivillig samarbeid og samfunnsdannelse mellom mennesker basert på felles interesser og verdier. Det sivile samfunnet omfatter selvstendige organisasjoner, kulturlivet, tros- og livssynssamfunn og den kritiske offentlighet som mediene og andre bidrar til å skape. Venstre ser på demokratiet, rettsstaten, markedsøkonomien og det sivile samfunnet som frihetens infrastruktur. Hver på sin måte bidrar de til utvikling i samfunnet, og slik skapes det rom for reell personlig frihet.

I helga avholder Venstre sitt landsmøte. Norges eldste parti har politikken for dagens og morgendagens utfordringer, uten særinteresser, for alle.

Geir Olav Knappe
Leder
Namsos Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**