– Samisktalende operatør ved nødmeldingstjenesten

Lysklætt har nå mottatt svar på sitt brev til justisminister Knut Storberget hvor hun tok opp det store behovet som er for at det også er samisktalende operatør ved nødmeldingstjenesten i Finnmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Situasjonen i dag er helt uforsvarlig i et fylke hvor svært mange har behov for å henvende seg til nødmeldesentralen på samisk, sier Vera Lysklætt.

Utilfredsstillende
For å unngå misforståelser i alvorlige situasjoner, er det etter hennes mening behov for at sentralen til enhver tid også har samisktalende operatør til stede. Nødsentralen i Finnmark har i dag en ordning der det kan ringes en samisk tolk, men denne ordningen er helt utilfredsstillende og den fungerer ikke.

– Jeg har derfor tatt denne saken opp med justisministeren for å høre hva han vil gjøre for at også den samisktalende delen av befolkningen skal sikres en forsvarlig nødmeldingstjeneste.

Plikt
Publikum kan i dag komme i kontakt med de tre nødetatene brannvesenet, politiet og helsetjenesten gjennom de tre nødnumre 110, 112 og 113. Kommunene har plikt til å sørge for mottak og håndtering av nødmeldinger til brannvesenene over nødnummer 110, jfr brann- og eksplosjonsvernloven § 16. I Finnmark er det en felles 110-sentral for alle kommunene, lokalisert i Hammerfest.

– Etter gjeldende forskrifter skal sentralen ha "fast bemanning av kvalifisert personell og være organisert slik at melding blir forsvarlig mottatt, registrert og fulgt opp". Slik bestemmelsen nå blir forstått innebærer dette ikke krav om at kommunene skal sørge for at sentralen skal være fast bemannet med samiskspråklig personell til enhver tid, skriver justisministeren i sitt svar til Vera Lysklætt.

– Verken 110-, 112- eller 113- sentralene i Finnmark har i dag ordninger med samisktalende personell inne på selve sentralen. Jeg er imidlertid kjent med at 110-sentralen i Finnmark har innført en mobiltelefonbasert ordning med samisktalende tolk, men at denne ordningen ikke fungerer fullt ut tilfredsstillende. Etter det jeg forstår har sentralen problemer med å komme i kontakt med vakthavende tolk ved behov, skriver Storberget videre. Som justisminister har jeg ansvar for faglig tilsyn med brannvesenets nødmeldetjeneste. Jeg er opptatt av at nødmeldetjenesten skal være enkel, trygg og effektiv å bruke for publikum. Tiltak for å bedre tjenesten vurderes kontinuerlig. Jeg vil derfor be Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap tilskrive den interkommunale 110-sentralen i Finnmark og be om en nærmere redegjørelse for situasjonen. Det er for tidlig å si noe om og hvordan saken deretter bør følges opp, svarer Storberget.

– Det er bra at justisministeren i sitt svar til meg sier at han nå vil ta kontakt med DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) slik at de kan se på situasjonen for nødmeldetjenesten i Finnmark, sier Vera Lysklætt.

Samisktalende operatør
Men hun er ikke enig med ham når han sier at dersom én sentral i framtida skal betjene nødanrop til både brann, politi og helse at da bør forholdene ligge godt til rette for en forbedret tolketjeneste for samiske språk.

– Dette er ikke veien å gå. En tolketjeneste fungerer ikke i dag og den kommer heller ikke til å fungere optimalt i framtida. Det må være et krav at det også skal være en samisktalende operatør til stede til enhver tid i Finnmark – hvis ikke vil aldri den samisktalende delen av befolkningen være sikret en fullt ut forsvarlig nødmeldingstjeneste, avslutter Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**