Trafikksikker vei til Kodal — også for gående og syklister

Selv om det både nasjonalt og lokalt er sterk fokus på bedre tilrettelegging for gående og syklister, fortsetter Statens vegvesen å planlegge for økt biltrafikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Statens vegvesen har utarbeidet forslag til planprogram for ny riksveg 305 fra Kodal til E18. To av alternativene som foreslås utredet ender opp på Fokserød. Disse alternativene vil Statens vegvesen bygge uten tilrettelegging for gående og syklister.

I en uttalelse til planforslaget krever Vestfold Venstre at den nye veistrekningen også bygges for gående og syklister. "Hvis vi skal nå lokale og nasjonale målsetninger om økt sykkelbruk og færre trafikkulykker, må vi legge forholdene til rette for det. Vi kan ikke henvise gående og syklister til omveier på flere kilometer eller ta seg fram på smale veiskuldre mens biler passerer i 80 km/t ", sier politisk nestleder i Vestfold Venstre, Tor Homleid.

Vestfold Venstre minner om de dårlige erfaringene etter utbyggingen av Torpveien, fra Fokserød til Sandefjord Lufthavn. Denne veien ble bygd ut på 90-tallet ble bygget ut uten tanke for andre enn bilister. I dag brukes veien av mange gående og syklister, særlig ved Kullerød, men også langs strekningen ned til flyplassen. "Statens vegvesens burde prioritere bedre tilrettelegging langs eksisterende veier – som Torpveien – i stedet for å planlegge nye veier uten tanke for myke trafikanter", sier Homleid.

Hele uttalelsen kan du lese nedenfor:

Rv. 305 Kodal — E18 (Kodalveien).
Merknader til forslag til planprogram fra Vestfold Venstre

Konklusjon:
Vestfold Venstre ber om at "Nordre linje" planlegges med tilrettelegging for gang/sykkel på strekningen Gamlestua-Fokserød og at "Midtre linje" planlegges med tilrettelegging for gang/sykkel på strekningen Napperød-Fokserød.
Venstre mener transportsystemet må tilrettelegges slik at alle målpunkter kan nås med god fremkommelighet og sikkerhet — også for gående og syklister. Da kan ikke nye veier bygges uten tilrettelegging for myke trafikanter.

Alternativene:
Utredningen inneholder tre alternativer for oppgradering avc Rv. 305 — Kodalveien. I alle alternativene forutsettes veien bygget etter Dimensjoneringsklasse H2, som gjelder for hovedveger med fartsgrense 80 km/t (Vegvesenets Håndbok 017).

De tre alternativene er:
a) Utbedring av eksisterende rv. 305 (breddeutvidelse, gang/sykkelvei, traséomlegging på kortere strekninger)
b) "Nordre linje"; Ny vei uten tilrettelegging for gang/sykkel på strekningen Gamlestua-Fokserød, som a) på strekningen Kodal-Gamlestua.
c) "Midtre linje"; Ny vei uten tilrettelegging for gang/sykkel på strekningen Napperød-Fokserød, som a) på strekningen Kodal-Napperød.

I de to siste alternativene er veien til Fokserød forutsatt primært å være en bilvei. Ifølge forslaget til planprogram skal gående og syklende henvises til å bruke eksisterende veier. I praksis innebærer dette en omvei på flere kilometer for trafikanter mellom f.eks Vaggestad og Fokserød / Kullerød.
Det fremgår ikke av forslaget til planprogram om det skal skiltes med forbud for gående og syklende.

Nasjonale og lokale føringer:
Både nasjonalt og lokalt legges det stor vekt på å legge til rette for mer miljøvennlig transport. Ikke akseptabelt at nye veier ikke planlegges og bygges med tilfredsstillende sikkerhet for gående og syklister.
Både rikspolitiske retningslinjer (jfr. avsnitt 2.2 i forslaget til planprogram) og nasjonale miljømål (jfr. avsnitt 2.3 i forslaget til planprogram, hvor det står at "Utbyggingsmønster og transportsystem skal samordnes med sikte på redusert motorisert transportbehov og økt bruk av kollektivtransport og sykkel framfor bil, og en trygg og effektiv trafikkavvikling."

Forskriftene etter veglovens §13 slår fast at syklistenes plass i trafikkbildet skal avklares ved all planlegging og utbygging av det offentlige vegnettet.

I innledningskapitlet til hovedplanen står det at "Målsettingen med sykkelbyprosjektet er å øke sykkelbruken i Sandefjord og at det skal være trygt og attraktivt å sykle". Videre: "Hensikten med Hovedplanen for sykkel er å identifisere et hovednett for sykkeltrafikk i Sandefjord. Planen er viktig for å se utbygging av sykkelvegnettet i sammenheng og gjennom det sikre høy framkommelighet og trafikksikkerhet for syklistene"
Vestfold Venstre mener foreslåtte løsninger uten tilrettelegging er i strid med nasjonale føringer og gjør det vanskeligere å nå målsettinger om økt sykkelbruk.

Begrunnelse:
Vestfold Venstre vil peke på at:
– for trafikanter mellom Kodal / Vaggestad og Fokserød, Kullerød og Sandefjord Lufthavn er "Nordre Linje" og "Midtre Linje" klart kortere (flere km) enn dagens trasé via Hotvedtveien/Raveien. Forutsatt tilrettelegging vil de nye veistrekningene derfor være et attraktivt alternativ for alle trafikantgrupper.
– det ved Fokserød / Kullerød allerede er et stort antall boliger og arbeidsplasser i tilegg til varehus, hotell og bensinstasjon. Det betyr at det til/fra dette området er et stort antall korte turer — som kan gjennomføres til fots eller med sykkel.
– Etablering av en ny veiforbindelse mellom Fokserød og Vaggestad evt. Napperød vil gjøre det mer attraktivt å etablere ny virksomhet langs den nye veien. Hvis veien bygges uten tilrettelegging for gående / syklister, vil det bli nødvendig å gjøre dette senere (og til en høyere kostnad), dersom det senere etableres boliger eller næringsvirksomhet på strekningen.

Ifølge Statens vegvesens Håndbok 017 kreves det tilrettelegging for gående / syklister når potensialet for gående/syklister overstiger 50 trafikanter i døgnet.

Torpveien er bygget med en standard tilsvarende det Statens vegvesen nå ønsker å konsekvensvurdere i forslaget til planprogram. Vi antar Statens vegvesen også er kjent med at det på denne veien, særlig ved næringsområdet på Fokserød/Kullerød men også på strekningen fra Kullerød til Torp, benyttes av et økende antall myke trafikanter. Høy hastighet og manglende tilrettelegging gjør at strekningen oppleves som farlig. Vestfold Venstre beklager at det nå foreslås bygd ut nye veier med manglende trafikksikkerhet i det samme området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**