Det sivile samfunnet og frivillighet

Venstre vil legge til rette for å styrke de frivillige organisasjonene, ved blandt annet å fjerne merverdiavgiften.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Barnefotball

Barnefotball

Fellesskap

Fellesskap er mye mer enn stat og kommune. Det sivile samfunnet omfatter alle former for frivillig samarbeid basert på felles interesser og verdier. Det sivile samfunnet omfatter blant annet selvstendige organisasjoner, kulturlivet, tros- og livssynssamfunn og den kritiske offentlighet som mediene og andre bidrar til å skape. Det frivillige organisasjonsliv er en viktig del av det sivile samfunn. Det frivillige Norge bidrar med uegennyttig innsats i samfunnet uten å være styrt av offentlige eller kommersielle interesser. Et aktivt organisasjonsliv og stor innsats av frivillige er en forutsetning for et levende demokrati, og lokalmiljøer med sterke sosiale nettverk. Frivillige organisasjoner må sikres muligheter til egne inntekter. Offentlige støtteordninger må støtte opp under organisasjonenes frihet og uavhengighet og ikke bidra til å byråkratisere dem. Ingen får så mye aktivitet ut av hver krone som det frivillige Norge. Samtidig mener Venstre det er viktig at frivillige organisasjoner sikrer sin uavhengighet gjennom også å skaffe seg andre inntektskilder. Venstre mener det er viktig at barn og ungdom får frihet til å organisere sin egen ungdomskultur. Staten må tilrettelegge for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene gjennom gode og ubyråkratiske støtteordninger.

Derfor vil Venstre:

– Gi de frivillige foreningene tilgang til langsiktige, trygge og etisk forsvarlige inntektskilder.

– Skape et fullfinansiert frivillighetsregister med utgangspunkt i organisasjonenes ønsker, ikke statens behov.

– Sette i gang et arbeid med sikte på å fjerne merverdiavgiftskostnadene for frivillige organisasjoner.

– Iverksette et langsiktig forskningsprogram på frivillighet.

– Styrke Frifond-ordningen for barne- og ungdomsorganisasjonene.

Kenneth Berg
Styremedlem Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**