Mer enn petroprovins

Troms Venstres fylkesstyre er positiv til flere av de tiltakene for nordområdene og den nordlige landsdel som er presentert i strategimeldingen Nye byggesteiner i nord, men Troms Venstre deler ikke oppfatningen om nordområdene som “petroleumsprovins” og vil satse langt mer på fornybar energi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Mer fornybar energi
Den nordlige landsdelen har allerede betydelig kompetanse på fossekraft, havkraft, vindkraft og solenergi, foruten store naturlige ressursforutsetninger. Slik industri og langsiktig energi må bygges nå for å nå målene om lavere klimagassutslipp, og fossile energiressurser er uansett bare midlertidige. Troms Venstre ber om at Regjeringen snarest åpner for grønne sertifikater som virkemiddel for å fremme kjøp av fornybar energi, ellers vil etableringer for slik energi utebli.

Venstre ønsker å skjerme de mest sårbare områdene ved kysten for petroleumsvirksomhet. Vi har et ansvar for å sikre artsmangfoldet og den økologiske kjeden, og det er svært viktig å sikre de viktigste gyteområdene for nordatlantiske fiskearter og dermed de tradisjonelle fiskeriene. Et rent hav legger samtidig til rette for bioprospektering og nye mat- og medisinprodukter.

Mer til forskning
Troms Venstre registrerer at Regjeringen uttrykker vilje til å samle de nordnorske kunnskapsmiljøene for å styrke forskning rundt klima og miljø, og det er bra, men satsingen på forskning og forskningsfond her i landet er fortsatt altfor lav. Venstre utfordrer regjeringspartiene til å slå fast at norsk forskningsinnsats skal økes til 3 % av BNP innen 2013; at Fondet for forskning og nyskaping allerede i år må økes til 100 mrd. kroner og opptrappes til en fondsbeholdning på 150 mrd. kroner i løpet av neste år.

En radikal økning i Fondet for forskning og nyskaping vil gi avkastninger som vil åpne for større strategiske satsinger også i nordområdene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**