Nordområdene som petroprovins?

I en uttalelse fra Troms Venstres styre i kveld etterlyses satsing på fornybar energi i nordområdestrategien Nye byggesteiner i nord. -Vi savner også en satsing på forskning som kan utgjøre et virkelig løft for nordområdene, for landet og miljøet, sier fylkesleder Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Troms Venstres fylkesstyre er positiv til flere av de tiltakene for nordområdene og den nordlige landsdel som er presentert i strategimeldingen Nye byggesteiner i nord, men Troms Venstre deler ikke oppfatningen om nordområdene som "petroleumsprovins" og vil satse langt mer på fornybar energi.

Grønne sertifikater
Den nordlige landsdelen har allerede betydelig kompetanse på fossekraft, havkraft, vindkraft og solenergi, foruten store naturlige ressursforutsetninger. Slik industri og langsiktig energi må skapes nå for å nå målene om lavere klimagassutslipp, og fossile energiressurser er uansett bare midlertidige. Troms Venstre ber om at Regjeringen snarest åpner for grønne sertifikater som virkemiddel for å fremme kjøp av fornybar energi, ellers vil etableringer for slik energi utebli.

Venstre ønsker å skjerme de mest sårbare områdene ved kysten for petroleumsvirksomhet. Samfunnet har et ansvar for å sikre artsmangfoldet og den økologiske kjeden, og det er svært viktig å sikre de viktigste gyteområdene for nordatlantiske fiskearter og dermed de tradisjonelle fiskeriene. Et rent hav legger samtidig til rette for bioprospektering og nye mat- og medisinprodukter.

Mer til forskning
Troms Venstre registrerer at Regjeringen uttrykker vilje til å samle de nordnorske kunnskapsmiljøene for å styrke forskning rundt klima og miljø, og det er bra, men satsingen på forskning her i landet er fortsatt altfor lav. Venstre utfordrer regjeringspartiene til å slå fast at norsk forskningsinnsats skal økes til 3 % av BNP innen 2013, og at Fondet for forskning og nyskaping innen neste år opptrappes til en beholdning på 150 mrd. kroner.

En radikal økning i Fondet for forskning og nyskaping vil gi avkastninger som vil åpne for større strategiske satsinger også i nordområdene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**