En skole for kunnskap og like muligheter

En skole for kunnskap og like muligheter er nødvendig for å sikre barnas framtid og utviklingen til kunnskapssamfunnet. Sett i lys av en global økonomi er det også riktig å prioritere utdanning og forskning for å skape nye bedrifter og arbeidsplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Skolen er samfunnets viktigste redskap for kunnskap og sosial utjevning. Venstre vil derfor styrke den offentlige skolen. Samtidig er Venstre åpne for at friskoler kan opprettes som et supplement, ikke en erstatning for den offentlige skolen. Den offentlige skolen skal styrkes gjennom en satsning på læreren og innholdet i skolen.

Den offentlige skolen

Prestebakke skole

Foto: Prestebakke skole

En god offentlig skole er nødvendig for å sikre alle like muligheter og for å bane vei mot framtidens kunnskapssamfunn. Venstre vil derfor gi mer ansvar til den enkelte skole, gi rektor mer tid til pedagogisk ledelse og færre administrative oppgaver og lage en mer fleksibel modell for yrkesfagene, med mer vekt på praksis og mindre på teori.

Læreren

Lærer

Foto: Microsoft

Lærerens faglige og pedagogiske kompetanse er avgjørende for elevenes læringsutbytte og lærerens autoritet. Derfor vil Venstre gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen, innføre systematisk etter- og videreutdanning av lærerne i skolen og kreve høyere faglig kompetanse for lærere som skal undervise i ungdomsskolen.

Eleven

Skolebarn

Foto: Microsoft

Skolen er til for elevene og derfor må alle elever få den opplæringen de trenger, tilpasset deres evner og behov. Venstre vil derfor følge opp hver enkelt elev på en bedre måte, øke antall stillinger til spesialpedagoger i skolen og gi elevene større muligheter til å gi tilbakemelding til lærerne om undervisningen.

Østfold

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

Østfold Venstre er forkjemper for å ha et bredt og godt skoletilbud innen videregående skole innen alle fylkets regioner og innen alle fagområder. Derfor mener Venstre det er uhørt å legge ned formgivningslinjen i Indre Østfold og dans i Halden, redusere antall musikkplasser i Moss og legge ned fylkets eneste interiørlinje på Mysen. Også de praktiske og estetiske fagene er viktige i kunnskapssamfunnet og velferdssamfunnet. Vi kan ikke bare ha en skole bare tilpasset næringslivets behov. Vi må ha en skole som også er tilpasset elevenes individuelle utvikling. Hovedutfordringen i videregående skole er det store antallet elever som dropper ut av skolen. Derfor må skolen tilpasses elevene for at flere skal fullføre og klare seg i velferdssamfunnet og kunnskapssamfunnet.

Halden

Tone Skråning

Foto: Ole Morten Melgård

Østfold Venstres tredjekandidat, Tone Skråning, er undervisnings- og oppvekstpolitiker i Halden. Hun arbeider hver dag for at skolens innhold skal prioriteres høyere i Haldenpolitikken. I tillegg er det viktig med en forutsigbar skolestruktur, velfungerende skolebygg og elev- og foreldremedvirkning i skolen. Halden Venstre har arbeidet for å bevare Folkvang og Prestebakke skoler. Vi har også gått inn for å bevare lærerdekningen i Halden og fortsatt ha et stort innslag av assistenter i grunnskolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**