Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Hanne Nora Nilssen har i et leserinnlegg oppfordret alle kommuner i Nordland til å til å kontrollere at omsorgsboligene som tilbys tilfredsstiller gjeldende brannforskrifter i henhold til beboernes helse og funksjonshemming, bemanning og fysiske forhold. Les hele innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Alle kommuner er pålagt å ha et tilbud om sykehjem eller boform med heldøgns omsorgstjenester. Flere kommuner har i den forbindelse valgt å gå over til å tilby omsorgsboliger med heldøgnstjenester i stedet for å tilby langtidsopphold på sykehjem, dette av økonomiske årsaker.

Omsorgsboliger med heldøgnstjenester må ikke forveksles med bolig med heldøgns omsorgstjeneste. I sistnevnte kategori inngår blant annet aldershjem, som i tillegg til sykehjem, reguleres av sosialhelselovens forskrifter og betegnelser. Omsorgsboliger med heldøgnstjenester reguleres ikke av denne loven, og det er økonomiske forhold som ofte blir grunngitt når kommunene i sine saksutredninger velger å tilby omsorgsboliger med heldøgnstjenester for å dekke behovet for langtidsopphold med praktisk hjelp og hjemmesykepleie.

Omsorgsbolig med heldøgnstjenester kan ikke betegnes som institusjon, og reguleres som sagt ikke av sosialhelselovens forskrifter og betegnelser. Her blir man en ordinær leietaker i et boligkompleks, og bostøtte kan bli gitt etter vanlig regelverk. Dette betyr at leietakerne selv betaler for husleie og kost. I tillegg får leietaker rett til å søke om hjelpemidler hos hjelpemiddelsentralen ved behov for eksempel sykeseng, personløfter osv. Medisiner og bleier får leietaker på blå resept, og alle private utgifter betales selv. Ved behov for praktisk bistand betales også en egenandel. Betalingsforskriften gjøres med andre ord ikke gjeldende ved omsorgsboliger, og for kommunene er det med andre ord penger å spare ved å tilby omsorgsboliger med heldøgnstjenester i stedet for sykehjem eller aldershjem.

Undertegnede har i den siste tiden satt fokus på brannsikkerheten i de kommunale omsorgsboligene i Alstahaug. Under siste branntilsyn ble omsorgsboligene vurdert til å måtte tilfredsstille brannklasse 6, samme brannklasse som for sykehjem. Dette på grunnlag av beboernes helse og funksjonshemming, de fysiske forholdene ved boligen osv. Per i dag tilfredsstiller imidlertid ikke disse boligene dette kravet. Alstahaug kommune er derfor nødt til enten å oppgradere omsorgsboligene slik at de tilfredsstiller den samme brannklassen som sykehjem, eller flytte de leietakerne som er mest pleietrengende.

Fra regjeringen er det uttalt at organiseringen av boliger og boformer skal være økonomisk nøytral. Finansieringen er i dag ikke nøytral, den favoriserer såkalte omsorgsboliger. Det er derfor nærliggende å tro at det kan være flere kommuner i Nordland som kan ha prioritert omsorgsboliger framfor sykehjem og aldershjem, og dette på bekostning av brannsikkerheten. Jeg oppfordrer derfor alle kommunene i Nordland til å kontrollere at omsorgsboligene som tilbys tilfredsstiller gjeldende brannforskrifter i henhold til beboernes helse og funksjonshemming, bemanning og fysiske forhold.

Hanne Nora Nilssen
Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**