Et samfunn med sosialt ansvar

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på hverandre. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det. I tillegg arbeider Venstre for et mer mangfoldig og inkluderende samfunn, der alle får delta på sine premisser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Hovedprinsippet i vår velferdspolitikk er mer til de som trenger det mest. Vi må bruke ressursene på de som sliter og har det vondt for at de skal få muligheten til å få det bedre. I tillegg ønsker vi et åpent, inkluderende og mangfoldig samfunn der alle tar vare på hverandre og får lov til å være den de er.

Mangfold og inkludering

Fjell skole

Foto: Stine Bjørndal Osnes

Gjensidig integrering er en forutsetning for et mer mangfoldig og liberalt samfunn. Derfor vil Venstre satse på en trygg oppvekst som en nøkkel for integrering, innføre forsøk med anonyme jobbsøkere i offentlig sektor, utvide introduksjonskurset for nyankomne og styrke kultur, idrett og frivillig sektor som arena for inkludering og mangfold.

Menneskets frie bevegelse over landegrenser er en viktig liberal verdi, derfor vil Venstre behandle alle som kommer til landet vårt med verdighet, og ønsker å hjelpe de som trenger det. Derfor vil Venstre utvide retten til norskopplæring for asylsøkere, ta i mot flere kvoteflyktninger gjennom FN-systemet og redusere saksbehandlingstiden innen UDI.

Barn og ungdom

Barn

Foto: Microsoft

Barn og ungdom er framtida og trenger all den hjelp de kan få for å få en god start på livet. Derfor vil Venstre og Tone Skråning behovsprøve barnetrygden og gi mer til de som trenger det mest, styrke barnevernet og sosialtjenestene slik at flere barn blir fulgt opp bedre, gi enslige mindreårige asylsøkere faglig oppfølging gjennom barnevernet, styrke skolehelsetjenesten og utvide støtteordningene til familier med store belastninger.

Helse og omsorg

Helsepersonell

Foto: Microsoft

Venstre vil flytte velferdsoppgaver fra staten til kommunene for å få mer og bedre pleie og omsorg i folks nærmiljø. Det er viktig for Venstre at alle skal ha muligheten til å leve fullgode liv der de vil bo. Derfor vil Venstre skape nye og forsterkede institusjoner i kommunene, prioritere mer penger til rehabilitering, opptrappe tilbudet innen psykisk helse ytterligere og styrke innsatsen for folkehelsa.

Samfunnsansvar
Vi trenger et samfunn som gir mer til de som trenger det mest, og ser mennesket som individer som skal ha muligheten til og lykkes. Derfor vil Venstre redusere kostnadene til tannhelse og gi gratis tannhelsetjenester til utvalgte grupper. Venstre vil også innføre en garantert minsteinntekt til alle (borgerlønn) tilsvarende det dobbelte av folketrygdens grunnbeløp.

Rusomsorg

Psykisk helse

Foto: Microsoft

Venstre er opptatt av verdighet. Derfor ønsker vi å styrke og kjempe for en ny og bedre rusomsorg. Vi er derfor på jakt etter nye gode løsninger og å forbedre det tilbudet som finnes i dag. Blant annet vil Venstre tillate behandling av rusmisbrukere i tidligere alder enn det det gjøres i dag, og bruke mer på forebyggende arbeid. Samtidig vil vi behandle enkeltmennesker med respekt og gi de som trenger det et godt faglig og sosialt tilbud som gjør at de kan klare seg selv som rusfrie borgere i samfunnet.

Østfold

Rita Sletner presenterer Voldtektsutvalgets utredning

Foto: Finn Dale Iversen

Østfold Venstre arbeider for å gi begrenset gratis juridisk hjelp til de som trenger det. Samtidig har Venstres førstekandidat i Østfold, Rita Iren Sletner, et stort engasjement for de som trenger det mest, og har blant annet ledet Regjeringens voldtektsutvalg, der hun har foreslått flere tiltak til hvordan en skal arbeide for de som er blitt voldtatt på en bedre måte. Hun har også vært opptatt av å hjelpe asylsøkere som ikke kan klare seg om de blir sendt tilbake og for en ny og bedre rusomsorg der mennesket blir behandlet med respekt.

Halden

Tone Skråning

Foto: Ole Morten Melgård

Halden Venstre har arbeidet for at Halden Fengsel skal gi et godt tilbud innen kultur-, skole-, helse- og sosialtjenester. I tillegg har vi arbeidet aktivt for å lage en fattigdomsplan, redusere eiendomsskatten, skape rom for inkludering og integrering i skolen og kulturlivet, bosette asylsøkere i kommunen, sikre nok plasser i barnevernet, styrke skolehelsetjenesten og særskilt skjerme og styrke tilbudet til barn og unge i kommunens budsjetter. Tone Skråning er opptatt av at de svakeste skal få det bedre, at tvangsbruken skal reduseres i psykiatrien, at barn og ungdom skal få en best mulig oppvekst og at vi skal få et mer mangoldig, åpnere og inkluderende Halden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**