Mer åpenhet!

I en interpellasjon til kommunestyremøtet den 16.juni stiller Alstahaug Venstres representant, Hanne Nora Nilssen, spørsmål til ordføreren angående åpenhet i Alstahaug kommune. “For at demokratiet skal fungere er det viktig at politikerne og byråkratiet har tillit. Det oppnår vi gjennom åpenhet og likebehandling” sier Nilssen i en kommentar. Les interpellasjonen her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Interpellasjon til ordfører

Åpenhet i Alstahaug kommune

Som representant for Alstahaug Venstre har jeg ved flere anledninger tatt til ordet for åpenhet og ryddige prosesser i Alstahaug kommune. Noe som en kunne håpe var selvsagt for alle. Praksis viser allikevel at det dessverre er nødvendig å ha et løpende engasjement for dette.

Åpenhet i forvaltningen og tillit til offentlig forvaltning er en viktig Venstresak. Som forkjemper for lokaldemokratiet i vid forstand, ønsker jeg at den enkelte skal ha mulighet til å engasjere seg i kommunens virksomhet. Åpenhet er en forutsetning for et levende lokaldemokrati med engasjerte innbyggere. Dette fordrer at saksgangen og saksunderlag er oversiktlig og lett tilgjengelig for alle. Å lukke møter, helt eller delvis for offentligheten, bør man søke å unngå.

I forrige formannskapsmøte ble møtet vedtatt lukket for offentlighetetn i forbindelse med en orienteringssak. Ut fra orienteringen som ble meddelt representantene , satte jeg etter hvert fram et skriftlig forslag om å åpne møtet for offentligheten igjen. Dette da jeg mente at vi på feilaktig grunnlag hadde lukket møtet. Ordføreren ønsket ikke å ta mitt skriftlige forslag opp til behandling. Dermed fikk ikke formannskapet anledning til å vurdere en gjenåpning av møtet for offentligheten før hele orienteringssaken og diskusjonen var over.

Spørsmål til ordfører:

Hvilken hjemmel har ordføreren til å unnlate å ta opp til votering et skriftlig forslag framsatt av en representant?
Mener ordføreren det var korrekt å lukke møtet under behandlingen av denne orienteringssaken?

Tidligere i år slo Fylkesmannen ned på at Alstahaug kommune holdt halve søkerlisten hemmelig i forbindelse med utlysingen av rådmannsstillingen. I den forbindelse kom det fram i media at ordføreren mente at den gamle innsynsloven fungerte bra nok. Videre at ordføreren var bekymret for hvilke konsekvenser det ville få for kommunene når søkerlistene etter nyttår ble gjort lettere tilgjengelig for offentligheten. Når ordføreren også i formannskapmøtet den 27.mai ikke ønsket å ta opp til votering mitt forslat til å gjenåpne møtet for offentligheten, jeg bekymret. Åpenhet og ryddighet er selve grunnlaget for kvalitet i forvaltningen og for engasjerte innbyggere. Jeg tillater meg også å minne ordføreren om at i Norge gjelder prinsippet om meroffentlighet. Utgangspunktet er at alt er offentlig med mindre det er eksplisitt hjemmel i loven for å unnta en sak, eller deler av en sak, for offentligheten.

Spørsmål til ordfører:

Hvordan stiller ordføreren seg til å arbeide for større åpenhet i Alstahaug kommune?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**