Frivillighetsmeldingen vedtatt

I kommunestyremøtet 16. juni ble Frivillighetsmeldingen for Hurum debattert og vedtatt. Det medfører mellom annet at fellesutvalgene bytter navn til nærmiljøforum og at Frivillighetssentralen etter hvert blir Hurum Frivilligsentral.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 For Venstre er frivilligheten definerende for hvordan et liberalt samfunn er og skal være.

For Venstre er frivilligheten definerende for hvordan et liberalt samfunn er og skal være.
Foto: Microsoft

Frivillighetsmeldingen for Hurum gir et innblikk i kommunens samarbeid med det frivillige livet i Hurum. Spesielt tar den for seg Frivillighetssentralen i Hurums aktiviteter med enkeltstående frivillige og fellesutvalg ettersom det er Hurum kommune som eier Frivillighetssentralen i Hurum.

Meldingen beskriver også kommunens samarbeid med andre frivillige, med tanke på å utvikle et godt samarbeid og finne vinn-vinn-prosjekter der frivillige lag og foreninger sammen med kommunen kan utløse ressurser som kommer hele kommunen til gode.

Venstres Gunn-Torill Homme Mathisen sa dette i debatten:
– For Venstre er frivilligheten definerende for hvordan et liberalt samfunn er og skal være. Venstre ønsker en sterk og fri frivillig sektor og vil at frivilligheten skal få utvikle seg på egne premisser. Mange av dagens felleskapsløsninger har sitt opphav i frivillig arbeid og organisasjoner. Det fins knapt noen samfunnsinstitusjon i Norge som ikke har sin opprinnelse i et frivillig initiativ.

Frivillighetsmeldingen er blitt et gjennomarbeidet og godt dokument som tydelig viser at det frivillige organisasjonslivet er en viktig del av det sivile samfunnet også her i Hurum. Det frivillige Norge bidrar med uegennyttig innsats i samfunnet uten å være styrt av offentlige eller kommersielle interesser. Et aktivt organisasjonsliv og stor innsats av frivillige er en forutsetning for et levende demokrati og lokalmiljøer med sterke sosiale nettverk.

 Gunn-Torill Homme Mathisen mente at Frivillighetsmeldingen er blitt et gjennomarbeidet og godt dokument.

Gunn-Torill Homme Mathisen mente at Frivillighetsmeldingen er blitt et gjennomarbeidet og godt dokument.
Foto: Kari Åse Homme

Dersom vi ønsker slike sterke sosiale nettverk i de ulike lokalmiljøene i Hurum, så tror Venstre det er viktig å lytte til høringsuttalelsene fra fellesutvalgene. De ønsker ikke å redusere antallet fellesutvalg til fire, men ha seks fellesutvalg som i dag. Ved å slå sammen fellesutvalgene på Tofte — Filtvet og Sætre — Storsand ligger faren i at dette vil minske interessen for og tilhørigheten til sitt lokalmiljø og dermed virke mot sin hensikt.

Vi i Venstre syns også det er naturlig at fellesutvalgenes oppgaver synliggjøres i navnet og støtter en navneendring fra fellesutvalg til nærmiljøforum.

I tiltakslisten er begrepene "hensikt" og "tiltak" brukt. For meg er ville det være naturlig å bytte ut "hensikt" med "mål". I andre sammenhenger og planer brukes begrepene "mål" og "tiltak" og jeg syns vi skal bruke disse i frivillighetsmeldingen, også. Jeg fremmer derfor forslag om dette: Begrepet "Hensikt" endres til "Mål".

Dette tilleggsforslaget ble nedstemt med 13 mot 14 stemmer.

Navnet på Frivillighetssentralen blir Hurum Frivilligsentral og får ny logo som foreslått fra Kulturdepartementet. Dette for å synliggjøre frivillighetssentralen i Hurums arbeid med aktiviteter og slik at enkeltstående frivillige synliggjøres og tydeliggjøres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**