– Røed er blitt rød

– Jeg kjenner ikke den nye fagforenings-Røed igjen, sier Venstres gruppeleder Marianne Arctander. Hun mener at Frp svikter sine egne velgere i saken om konkurranseutsetting. Uttalelsen kom etter at Frp unnlot å stemme for konkurranseutsetting av renholdstjenesten i Hurum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Frp stemte mot sitt eget program.

Frp stemte mot sitt eget program.
Foto: Microsoft

Konkurranseutsetting av kommunale tjenester har skapt stor debatt blant de politiske partiene i Hurum, og spesielt Fremskrittspartiet og Høyre har vært de største pådriverne. I kommunestyret på tirsdag 16. juni behandlet politikerne om renholdstjenesten i kommunen skal konkurranseutsettes.

I en rapport et utardbeidet av Agenda på oppdrag av Hurum kommune heter det:

“…kommunen har en klar utfordring i forhold til å profesjonalisere styringen av renholdet. Selvkostanalysen antyder at kommunen driver relativt dyrt, isolert sett. Brukerne etterspør også forbedringer i kvaliteten på renholdet. Dette må imidlertid ses i sammenhng med organiseringen av tjenesten, den lite avklarte ansvarsdelingen mellom renholderne og virksomhetene og manglende klargjøring av hvilken standard en kan forvente på renholdet…”

Det ble også sagt fra Agenda at man anbefalte ikke å konkurranseutsette nå, da kommunen ikke er rede for dette, hverken oranisastorisk eller kompetansemessig.

Høyre la fram et forslag om konkurranseutsetting fra 01.01.2010. Geir Stave (V) uttrykte da at det var å gå for fort fram og viste til Agenda – rapporten som ikke anbefalte å starte opp umiddelbart med konkurranseutsetting. Venstre foreslo derfor følgende:

•Fra 01.01.2011 legges alt renhold av kommunale bygg ut på offentlig anbud. Samtidig legges det til rette for at kommunen skal kunne gi et tilbud i egenregi.

Marianne Arctander (V) påpekte at renhold ikke er en lovpålagt oppgave for kommunen og at det er mange andre viktige områder Venstre ønsker å bruke penger på, for eksempel på barnevern, helse- og omsorg, barn og unge. Hun presiserte at hun mener at kommunen i første rekke skal være tjenesteyter og ikke arbeidsgiver.

Høyre støttet Venstres forslag, men det gjorde overraskende nok ikke Frp. Dette til tross for at de har et sterkt fokus på konkurranseutsetting i sitt partiprogram. De fikk i stedet AP (og SV, SP og Krf) med på følgende vedtak som ble vedtatt med 18 mot 10 stemmer:

Vedtak
Hurum kommunestyre vedtar at det ikke gjennomføres full konkurranseutsetting av
renholdstjenesten.
Hurum kommunestyre ber rådmannen starte opp utredning med tanke på å effektivisere og
tilpasse kommunens renholdstjenester i samsvar med konklusjonene i utredningen fra
konsulentselskapet Agenda. De tillitsvalgte deltar i prosessen gjennom trepartssamarbeid.

Dersom kommunestyret vedtar formannskapets innstilling i sak 47/09 pkt. 12 (utredning om
kommunalt eiendomsselskp som Kommunalt foretak (KF), ber kommunestyret om at
rådmannen utreder hensiktsmessigheten av om renholdstjenestene innlemmes i et slikt KF.
Utredningens konklusjoner behandles i kommunestyrets møte 15.12.09, med sikte på
iverksetting 1.01.2010 etter behandling i trepartssamarbeidet.

Marianne Arctander

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Venstres leder Gunn-Torill Homme Mathisen

Foto: Finn Dale Iversen

Geir Stave

Foto: Hurum Venstre

Venstres gruppe, Marianne Arctander, Geir Stave og Gunn-Torill Homme Mathisen, var oppgitt etter avstemmingen.
– Frp stemmer mot privat barnehage, mot konkurranseutsetting og mot privat svømmehall i kommunen. For ikke å glemme alle småvedtak hvor de står sammen med AP. Dette bare viser at vi har ett sosialdemokratisk flertall i Hurum – ikke borgerlig – slik velgerne trodde de fikk.

– Til orientering har H – V – Krf – Frp 16 stemmer, mens AP – SV – SP har 13 stemmer. Men: Ap og Frp har 15 stemmer til sammen og dermed flertall. Dette tolker vi dit hen at flertall frister mer enn løfter til velgerne og valgprogram – slik leser vi Frp sin stemmegivning, sier de.

Geir Stave er ikke sikker på om dette vedtaket ikke bare vil medføre en annen form for konkurranseutsetting:
– Dersom det ender med å bli et (kommunalt foretak) KF, så er det naturlig å se på hva andre aktører kan tilby. Derfor tror jeg ikke de ansatte har blitt så mye tryggere i jobben sin, for dette er en annen form for konkurranseutsetting, sier Stave.

Les oppslaget i Røyken og Hurums Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**