Et nyskapende næringsliv

Fremtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Framtidens arbeidsplasser er enda ikke skapt, og Venstre vil ha en politikk som støtter nyskapere og gründere. Forskning, utdanning og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv. Vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på en idé.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Høyere utdanning og forskning

Forskning, innovasjon

Foto: Luth

En målrettet satsing på utdanning og forskning er nødvendig for å sikre verdiskaping og velferd, miljø og et nyskapende næringsliv. Venstre prioriterer framtida derfor prioriterer vi høyere utdanning og forskning først. Derfor vil Venstre bruke 3 % av brutto nasjonalprodukt innen 2013, styrke forskningen gjennom økt støtte til høgskoler, universiteter og andre forskningsinstitusjoner og bedre rammevilkårene for internasjonale selskaper som vil legge sin forsknings- og utviklingsvirksomhet til Norge. Det er kanskje billigere på kort sikt å kjøpe forskning fra utlandet, men skal man ha utvikling av næringslivet og av samfunnet i Norge lønner det seg å satse på forskning her i landet. Da får vi den kunnskapen vi vil ha når vi vil ha den.

Småbedrifter

Arbeid

Foto: Roar Sollied 06

Venstre ønsker et nyskapende Norge. Det er et selvstendig mål for Venstre at flere starter egen bedrift og at flere tar makten over egen arbeidsdag. Også av hensyn til maktspredning er det viktig med selvstendig næringsdrivende og flere små bedrifter. Det offentlige virkemiddelapparatet må derfor stimulere til omstilling og nyskaping. Venstre ønsker å gi småbedriftene gode rammevilkår. Det skal være gode muligheter til å utnytte sin skapertrang, kremmerlyst eller selvstendighetstrang til å bidra til viktig verdiskaping i samfunnet. Derfor vil Venstre at selvstendig næringsdrivende skal ha samme sosiale rettigheter som andre arbeidstakere, dele Innovasjon Norge i to slik at en får en del som vil kunne konsentrere seg om innovasjons- og nyskapningsprosjekter, styrke kultur-, opplevelses- og reiselivsnæringene og stimulere til sosialt og miljøvennlig entreprenørskap. Venstre vil videre endre skattesystemet fra rød til grønn skatt. Det vil si at vi vil redusere skatt på arbeid og øke skatte- og avgiftsnivået for ikke-miljøvennlig atferd. Det vil sikre omtrent like stor skatteinngang som i dag samtidig som vi belønner de som velger miljøvennlig og ikke straffer de som bidrar til verdiskaping her i landet.

Landbrukspolitikk

Besøk i fjøset til leder i Finnmark Bondelag, Fred Johnsen.

Foto: Privat

Bonden er en selvstendig næringsdrivende med et spesielt forvalteransvar. Derfor er det viktig at gründermentalitet og nytenking får en sentral plass innenfor landbruket. Venstre vil opprettholde de samlede overføringene til landbruket omtrent på dagens nivå, men endre innretningen mot mer miljøtilpassede og produksjonsnøytrale tilskuddsordninger. Samtidig vil Venstre sikre gode ordninger for lokal matproduksjon og produktutvikling, legge til rette for økt konkurranse innen landbruket og dele Innovasjon Norge i to slik at man får en del som utelukkende kan konsentrere seg om landbruks- og distriktsutvikling.

Klimateknologi

Jorda

Foto: Microsoft

Venstre har troen på kunnskap, kreativitet og at vi ved hjelp av dette kan finne gode løsninger på den største utfordringen i vår tid, klimakrisen. Venstre vil derfor etablere et nytt statlig investeringsselskap som skal investere i klimateknologi, klimagründere og miljøriktig omstilling av næringslivet. Dette vil føre til at man stimulerer til økt kompetanse, omstillingsevne og utviklingsvilje i næringslivet og støtter virksomhet som vil arbeide for bedre løsninger for en bedre framtid.

Østfold

Roar Sollied

Foto: Marte

Venstres førstekandidat i Østfold Rita Iren Sletner er en pådriver for sosialt entreprenørskap. Det at man kan bruke sitt sosiale engasjement til å skape næringsvirksomhet, som magasinene =Oslo i Oslo og Megafon i Bergen og DeVicti i Rakkestad som bruker kulturuttrykk i kampen mot voldtekt, incest og seksuelle overgrep. Venstre vil legge til rette for at enkeltpersoner og bedrifter som ønsker å rette sin virksomhet inn mot sitt sosiale engasjement skal få muligheten til å gjøre dette. Samtidig vil Østfold Venstre arbeide for at fylkeskommunes etablererstipend samt veiledningstjenester for etableringer skal rettes mot kulturbasert næringsliv og grønne arbeidsplasser. Østfold Venstre tror på en målrettet satsning vil gi større verdiskaping og framtidige arbeidsplasser som ennå ikke er påtenkt. For å sikre både velferd og kultur må vi satse på kulturbasert næringsliv. Kultur og opplevelser skal gi oss mange spennende arbeidsplasser. I tillegg vil Østfold Venstre at det skal innføres en prøveordning hvor arbeidsgiveravgiften for lærlinger og nyetablerte bedrifter bortfaller. Dette vil være et virkemiddel for flere lærlingeplasser og nye arbeidsplasser i fylket.

Halden

Geir Helge Sandsmark

Foto: Halden Dagblad

Halden er preget av at vi har store levedyktige industribedrifter som lever side om side med nyetablerte høyteknologibedrifter i vekst. Utfordringen her vil være å understøtte de tradisjonelle bedriftene med god infrastruktur, framtidsrettede miljøkrav og arbeidskraft samtidig som disse rammebetingelsene også bidrar til nyetableringer og vekst i nye virksomheter. Halden Venstres Geir Helge Sandsmark sitter i Hovedutvalg for miljø og næring og arbeider for at en vesentlig del av Halden Næringsfond brukes til nyetableringer og småbedrifter som vil bidra til nyskaping og kreativitet i næringslivet i Halden. Halden Venstre har også støttet kampen for å få Norwegian Centre of Expertice til Halden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**