Bevar gytefelta på Møresokkelen

Karl Andre Birkhol skriver:

Vi kan ikkje risikere oljeleiting og oljeboring på Møresokkelen. Dei store fiskeressursane er viktigare enn den kortvarige gevinsten som eventuell oljeleiting og oljeboring på Møreblokkene vil gi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Møresokkelen er eit av dei mest verdfulle marine økosystem i verda. Norsk vårgytande sild som er den største fiskebestanden i Nord-Atlanteren har hovudgytefelt i dette området, og torsken kjem heilt frå Barentshavet for å gyte her. Sildeegga blir liggande på botnen i knapt ein månad før dei blir klekte. I denne perioden er egg svært utsette for oljeforureining.

— Og fuglefjellet på Runde er næraste nabo til blokkene på Møresokkelen.
Fiskeressursane og naturrikdommen må vernast for at også generasjonane etter oss kan hauste av dette.

Venstre vil verne om desse områda. Ei fortsatt AP-regjering vil vere ein trussel mot desse ressursane.

Når vi i dag veit kor utsett havnaturen er, og kor skadelege klimaendringane som fossile brensler fører med seg er, treng vi politiske leiarar som tør setje tydelege grenser.

Den raud-grøne regjeringa sine merittar til no er klare: dei har gitt fleire løyve til leiteboring enn nokon tidlegare regjering, og effektivt unnlete å flytte ressursar til utvikling av miljøvenleg energi.

Kjem dei denne gangen til å halde ord og verne uerstattelege havområde, eller set dei oljeselskapa sine eigeninteresser framfor miljøet, som så mange gangar før ?

Karl Andre Birkhol

2. kandidat M&R Venstre

Stortingsvalet 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**