Bekymret for Tjernsrudtjernet

Bærum Venstre er bekymret for konsekvensene for Tjernsrudtjernet på grunn av det omfattende gravearbeidet som foregår i området. Hilde Arneberg tok opp saken i siste kommunestyremøte før sommeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Tjernsrudtjernet

Foto: Hilde Arneberg

Spørsmål til Ordføreren, Kommunestyremøtet 27. mai 2009

Tjernsrudtjernet ved Jarmyra

Store inngrep skjer på Jarmyra for tiden. Det bygges gang/sykkelvei og støyskjerm langs Bærumsveien fra Ringstabekk til Jar. Ny vei langs Jarmyra (Jarmyrveien) og nye innkjøringer opparbeides. Arbeid ved Jar stasjon langs Kolsåsbanen er i startfasen og ytterligere arbeid planlegges.

Det graves opp store jordmasser. Duk og pukk legges tilbake. Høyreiste, gamle trær med voldsomme røtter rives opp. Vanntilsiget til Tjernsrudtjernet, i umiddelbar nærhet, påvirkes etter all sannsynlighet.

Tjernsrudtjernet med sin sumpskog og kalkrike vann, er fra kompetent hold, gitt høy verdivurdering — (svært viktig A-område) pga sjeldne og særpregede biosamfunn. Det er en rekke rødlistede arter (eks gulsanger, karuss, starrplanter, hoppekreps) og mange regionalt sjeldne arter som er avhengig av særegne forhold.

Vi som er opptatt av natur og naturvern, vet at spesielt myrområder, er uhyre sårbare, skjøre biotoper. Lite skal til av grunnvannstandsendring, i hovedsak reduksjon, før det medfører store konsekvenser, både for biotopen som sådan, og for området rundt.

Spørsmål:

Hvilke analyser ble gjort i forkant med hensyn til hva myrbiotopen tåler av inngrep og sannsynlige konsekvenser? Hvem utførte dem, og hva var konklusjonene og anbefalte tiltak?
Kan det garanteres at aktiviteten ikke påvirker grunnvannstanden og derved biotopen?

Vi har mange verdifulle biotoper i Bærum, men ingen å miste. I hvilken grad har vi tilstrekkelig fagkyndig kompetanse i kommunen til å følge opp anbefalte tiltak f.eks gitt av Fylkesmannens miljøvernavdeling?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**