Et krafttak for grønn energi

Norge må bli et lavutslippssamfunn. Da må vi ta de avgjørende stegene nå. Vi må være i front med å utvikle og ta i bruk ny teknologi, skape nye miljøarbeids-plasser og gjøre nødvendige omstillinger for å stoppe klimaendringene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Kraftsenterannonse

Rogaland skal være et grønt kraftsenter!

Vi må bruke og utvikle den kompetansen vi har til å bygge ut fornybare energikilder. Det vil gi nye
arbeidsplasser i fylket vårt. Rogaland har gode forutsetninger for å utvikle teknologi både for energiproduksjon til havs og andre former for utslippsfrienergiproduksjon.

Samtidig må vi få bukt med de store utslippene av klimagasser vi har i dag. Vi må håndtere de store utslippene fra industri og transport, samtidig som vi legger tilrette for levedyktig industri i fylket.

Miljøpolitikk krever både et lokalt og et internasjonalt perspektiv. Venstre vil fortsette arbeidet for å stenge atomgjenvinningsanlegget Sellafield i Storbritannia. Dette anlegget er en stor trussel mot mange lokalsamfunn langs kysten.

I iveren etter å få bukt med klimaproblemene må vi ikke glemme det tradisjonelle naturvernet. Vi vil fortsatt arbeide for å sikre det biologiske mangfoldet, og vi vil legge til rette for at innbyggerne kan ha et aktivt friluftsliv i hele fylket.

Venstre vil:

etablere fangst av CO2 på hele Kårstøanlegget

etablere et senter på Karmøy for testing av energiproduksjon til havs (MET-senter)

gi gode rammevilkår for en ny energinæring som bygger på fornybar energi

si nei til kullkraftverk og andre nye energianlegg uten CO2-håndtering

arbeide for en storsatsing på energieffektivisering

fortsette kampen mot Sellafieldanlegget

verne om det biologiske mangfoldet både på land og i sjøen

legge til rette for et aktivt friluftsliv i hele fylket

sikre laksebestanden i Suldalslågen, Figgjovassdraget, Årdalsvassdraget og Bjerkreimsvassdraget

styrke kulturminnearbeidet gjennom økte bevilgninger til vern av bygninger, kulturlandsskap og fartøyer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**